Реферат: Суб єктивна картина життєвого шляху студентiв цiннiсний спектр

Название: Суб єктивна картина життєвого шляху студентiв цiннiсний спектр
Раздел: Рефераты по астрономии

МУДРИК А.К.

СУБ’ЄКТИВНА КАРТИНА ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ СТУДЕНТIВ: ЦIННIСНИЙ СПЕКТР

Вся життєдiяльнiсть людини протiкає в певних часових вiдрiзках: минулому, теперiшньому, майбутньому.

Досвiд свiдчить про те, що духовнiсть як певний спосiб iснування людини передбачає орiєнтацiю на широкий спектр цiнностей, якi є динамiчними, i вони по-різному асоцiюються з цими часовими модальностями.

Цiнностi — це iдеї, переконання, iдеали, що характернi для певних соцiальних спiльнот.

Особливий науковий iнтерес становлять цiнностi, що пов’язанi з часовими параметрами — минулим, теперiшнiм, майбутнiм — у такої соцiальної спiльноти як студенти. Плюралізм цiнностей важливий в демократичному суспільстві.

Виходячи з важливостi категорiї часу в життi i дiяльностi людини, ми поставили перед собою завдання — дослiдити, якими цiнностями оперує студентська молодь у визначеннi свого минулого, теперiшнього i майбутнього. Нами була використана методика «Цiннiсного спектру», яка включає в себе вiсі сiмнадцять цiнностей, таких як добро, iстина, справедливiсть, унiкальнiсть, цiлiснiсть i iн., тобто ми прагнули виявити, яким студенти бачать своє життя у минулому, теперiшньому i майбутньому. Суб’єктом дослiдження були студенти першого i другого курсів факультету iноземних мов (всього 116 чоловiк).

Об’єктом нашого дослiдження був психологiчний час, пiд яким ми розуміємо вiдображення в психiцi людини системи часових вiдношень мiж подiями її життєвого шляху. При цьому нами було враховано, що вiн включає в себе такi структурні компоненти:

— оцінку одночасностi, послiдовностi, тривалостi, швидкостi протiкання рiзних подiй життя, їх приналежності до теперiшнього, вiддаленостi в минуле i майбутнє;

— переживання спресованостi i видовженостi, перервностi i неперервностi, обмеженостi i безмежностi часу;

— усвiдомлення віку, вiкових етапiв (дитинства, молодостi, зрiлостi, старостi);

— уявлення про можливу тривалiсть життя, про смерть i безсмертя, про iсторичний зв’язок власного життя з життям попереднiх i наступних поколiнь сiм’ї, суспiльства, людства в цілому.

Такий підхід до розуміння психологiчного часу дав нам можливiсть виявити суб’єктивну картину життєвого шляху студентiв. Ми, насамперед, поставили перед собою завдання: вияснити, яким

Таблиця 1. Частота вибору цінностей для характеристики різних модальностей життєвого шляху студентів (?=116 чол.)

Умовнi позначення:

цiнностям надається перевага в характеристицi таких сторiн дiйсностi як минуле, теперiшнє i майбутнє. При цьому ми виходили з припущення, що в залежності вiд основної для особистостi часової орiєнтацiї, видiляють такi її типи: тi що живуть в минулому (емоцiйнi, депресивнi), в сучасному (імпульси всі, чутливі), в майбутньому (iнiцiативнi).

Крiм того, ми враховували, що оцiнка часу, значною мiрою, залежить вiд числа актуальних подiй, якi вiдбулися, i розуміння того, що минуле існує в людинi не як просто пам’ять, а як живе теперiшнє.

Результати аналiзу емпiричних даних (таблиця N1) повнiстю пiдтверджують нашу тезу, що молодi не властиво орiєнтуватися на минуле. Кожну з вiсiмнадцяти цiнностей, якi можуть бути притаманними їх минулому, не вибрало 46% респондентiв, за винятком цiнностi «добро», яку приписали минулому 54 студенти. Цей факт пiдтверджує iстиннiсть судження М.Бахтiна про те, що «будь-яка пам’ять минулого дещо естетизована …» (1, с. 141). Минуле фiксоване, ригiдне, «закам’янiле», його змiнити неможливо, тому єдине, що залишається зробити — естетично оформити його як завершальну цiннiсть. Коли людина займається автобiографiчним оформленням свого минулого, вона реалiзує естетичну настанову по вiдношенню до власного життя (2, с. 17). На користь цього судження свiдчать тi цiнностi, що набрали максимальної кiлькостi виборiв у респондентiв, якi притаманнi минулій часовiй модальностi. Окрім «добра», в їх дiапазон входить «краса», «завершенiсть», «необхiднiсть». Водночас мiнiмальне число виборiв набули такi вартостi, як «досконалiсть» (n=18) i «єднiсть протилежностей» (n=18). Це наводить на думку, що минулу iсторiю студенти усвідомлюють як наповнену конфлiктами, небезпекою, з браком консенсусу, єднання в нашого народу i пов’язанiй з нею власнiй бiографiї.

Вмiння оцiнювати своє життя з рiзних часових точок характеризує особистiсть в аспектi її здатностi до об’ємного, панорамного бачення власного життєвого шляху, до осмислення кожної подiї з рiзних часових позицiй, з точки зору загальнолюдської культури, iсторiї, попереднiх i наступних поколiнь.

Оцiнюючи теперiшню локалiзацiю в часi, людина виходить з того, наскiльки вона зв’язана з близькими, рiдними їй людьми, наскiльки тiсними для неї є зв’язки з значущими людьми. Знаменно, що в свiдомостi студентiв найчастiше (n=70) з теперiшнiм часом асоцiюється цiннiсть «смисл». Справжнiй смисл в життi молодої людини локалiзується не в матерiальних речах, а в мiжособистих вiдносинах. Дехто вважає, що смисл життя полягає в тому, щоб що-небудь робити. Проте це не так. Смисл теперiшнього життя студентiв, як свiдчать отриманi нами данi, знаходиться не в чомусь, але в комусь — в комусь, Для кого щось ними робиться. Дух теперiшнього часу такий, що пересiчнi люди зосереджуються на процесах нагромадження капiталу. Вони не беруть до уваги iнших форм нагромадження, зокрема, нагромадження «смислу», що є цiннiшим явищем нашого часу. Як зазначає вiдомий психолог Вiктор Франкл, дiйсний смисл життя знаходиться не в матерiальних речах, чи всерединi лише власного “Я”, а завжди за допомогою розширення самого себе по той бiк власних границь наших матерiальних бажань, дотягуючись до потреб iнших. Це i є сутнiстю духовності (5, С. 19).

Таким чином, в теперiшньому часi концентрується весь запас енергiї, який є у людини, надає їй нових сил для розвязання завдань сьогодення. Людинi, яка живе сучасним, легше відчути всю принаднiсть життя, красу дружнiх стосунків, високу емоцiйнiсть взаємин, радiсть бути разом з усiма, а не поруч. Це люди, якi переповненi сучаснiстю, вони повнiстю заглибленi у справи, піклуються про те, що необхiдно вирiшити в даний момент. Таким є сучасне студентство у переважнiй своїй бiльшостi. Для оцiнки теперiшнього студенти вибрали найбiльш привабливi цiнностi — «смисл» (60%), «добро» (55%), «iстина» (45%), краса (38%), «необхiднiсть» (54%), «порядок» (49%), «справедливiсть» (47%), «унiкальнiсть» (34%).

Як правило, минуле пов’язане з реалiзованими подiями, майбутнє з потенцiйними, сучасне — з актуальними. Найкраще цiнять час люди, якi пов’язують у своєму життi подiї далекого минулого з далеким майбутнiм, У кого актуальнi зв’язки сучасного тягнуться багато рокiв.

Як це проявилося у нашому дослiдженнi при визначеннi студентами цінності майбутнього часу?

Для характеристики майбутнього таку цiннiсть як «добро» вибрали 93 студенти, що становить 80% вiд загальної кiлькостi тих, хто брав участь в опитуваннi; 85 студентiв, оцiнюючи майбутнє, на друге місце поставили «смисл»; 77 — оцiнили його такою цiннiстю як «краса», 74 — цiнностями «iстина» i «справедливiсть»; 61 — як «життєвiсть»; 60 приписали майбутньому цiннiсть «досконалiсть».

Цей отриманий емпiричним чином факт пiдтверджує вiдомий постулат Михайла Бахтiна про, що «… пам’ять майбутнього — завжди моральна. Числовi показники цiнностей психологiчного майбутнього є найважливiшими для студентiв. На противагу минулому i теперішньому, майбутнє буде значно добрiшим, справедливiшими, iстиннiшим, осмисленiшим. Це вiчне невiд’ємне право кожного поколiння молодi критично сприймати стандарти i цiнностi старшого поколiння, виявляти конформiзм по вiдношенню до нього. Позаяк цінності студентської молодi характеризуються суттєвою розбiжнiстю, по-мiж тим «що є» в теперiшньому часi i тим «що повинно бути» в майбутньому, її часова перспектива є протилежною щодо образу майбутнього у тих iндивiдiв, якi задоволенi існуючим статус-кво. Саме моральний iдеалiзм i є показником зрілості моралi: молода людина сама формулює iдеали, норми,

принципи i вiд них не вiдхиляється, а не просто пристосовується до існуючих правил, цінностей, звичаїв, норм. Зрiла мораль стосується приписових вiдносин та взаємодiї мiж людьми. Але сама вага, що має майбутня часова перспектива для iндивiда, який ставиться до неї серйозно, сам Факт, що вiн незадоволений існуючою теперiшньою ситуацією створюють для нього певнi труднощі в тiм, щоб надавати достатньої уваги дiйснiй структурі теперiшньої ситуацiї чи реалiстично усвiдомлювати те, який крок можна робити тепер, шоб досягти цiнностей цiєї майбутньої перспективи (К. Lewin, 1942).

Студенти оцiнили майбутнє важливими цiнностями, розглядаючи його як перiод для здiйснення своїх цiлей, втiлення в життя iдей, дiй, вчинкiв.

Висновки

1. Наявнiсть «цiннiсних центрiв бачення» власного життєвого шляху є iстотною особливiстю особистостi студента при нормальному продуктивному розвитку.

Оцiнюючи своє минуле, теперiшнє i майбутнє, студенти надали перевагу цiнностям майбутнього в їх життi.

2. Для оцiнки минулого нами було зроблено 651 вибiр, найбiльш частою цiннiстю є «добро», за нею йдуть «необхiднiсть», «завершенiсть», смисл. Не iстотними цiнностями минулого є такi цiнностi як «єднiсть протилежностей», «самодостатнiсть», «досконалiсть», «цiлiснiсть». Такi результати оцiнки минулого пiдтверджують положення про те, що молодi люди живуть теперiшнiм i прагнуть до майбутнього.

3. Для оцiнки теперiшнього студенти зробили 704 вибори, поставивши на перше мiсце «смисл», на друге — «добро» i «необхiднiсть», а далi -«порядок», «справедливiсть», «iстина». Найменш важливими цiнностями для характеристики теперiшнього виявилися «завершенiсть» i «легкiсть» (таких виборiв було вiдповiдно 5 i 19). Не вважають студенти цей перiод свого життя також простим, самодостатнiм, досконалим i цiлiсним. Де говорить про те, що в даної категорiї молодих людей є усвiдомлення можливостей свого росту в майбутньому.

4. Оцiнка психологiчного часу майбутнього показала, що студентська молодь зберiгає перспективу подальшого росту. Студенти зробили 999 виборiв, оцiнюючи майбутнє. Цей факт свiдчить про те, що переважна бiльшiсть студентiв приписує значно ширший спектр цiнностей майбутньому, вище його цінує, вважаючи цей перiод дуже плiдним для реалiзацiї себе i своїх потенцiалiв. Якщо порiвняти частоту вибору цінностей щодо майбутнього з минулим i теперiшнiми часовими модальностями, то можна побачити, що частота вибору цiнностi «добро» значно зросла (вiдповiдно 54, 64, 93). На друге мiсце вийшла цiннiсть «смисл» (вiдповiдно 45, 70, 85); третє мiсце посiла «краса» (40, 44, 77); далi пiшли такi цiнностi як «iстина», «справедливiсть», «порядок», «досконалiсть», життєвiсть. Таким чином, оцінка психологiчного часу людиною дає можливiсть виявити те, що нею вже реалiзовано в життi, що є актуальним для теперiшнього перiоду життя i якi потенцiйнi можливостi майбутнього. А так як цiнностi, особливо соцiальнi, входять в психологічну структуру особистості у формі особистiсних цiнностей, вони складають iєрархiю її цiнностей, якi пов’язують духовну культуру суспільства i духовний свiт особистостi, суспiльне i iндивiдуальне буття i служать важливим фактором соцiальної регуляцiї взаємовiдносин людей i поведiнки iндивiдiв.

ЛIТЕРАТУРА

1. Бахтин Н. Н.Эстетика словесного творчества. / Н.: Искусство, 1986.

2. Василюк Ф. Автобиография и личность // Наука й техника, 1984, 112.

3. Life-line и другие новые методы психологии жизненного пути. // Н.: Прогресс, 1994.

4. lewin К. Тimе регshective and moral // СiviIiаn mогаiе. Н.7., 1942.

5. Франкл В. Человек в поисках смысла. -Н. : Прогресс, 1990.

АНОТАЦІЯ

У роботі зроблена спроба виявити яким студенти бачать своє життя у минулому, теперішньому і майбутньому. Шляхом емпіричного дослідження встановлено, що існує суттєва розбіжність між тим, “що є” у теперішньому часі і тим, “що повинно бути” в майбутньому. Переважна більшість студентів приписує значно ширший спектр цінностей майбутньому.

ANNOTATION

An attempt to reveal how the students imagine their lives in the past, present and in the future is made in the article. By means of empirical research it is determined that there is a considerable divergence between “what the students have in the present” and “what must be” in the future. Sarge majoryty of students attach great importance to spiritual values of the future.

ÓМудрик Августа Костянтинівна

доцент кафедри психології Волинського державного університету ім. Лесі Українки, кандидат психологічних наук.

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

Кількість виборів 1-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100
Цінності
1 Добро
2 Єдність протилежностей
3 Житвість
4 Завершеність
5 Гра
6 Істина
7 Краса
8 Легкість
9 Необхідність
10 Повнота
11 Порядок
12 Простота
13 Самодостатність
14 Смисл
15 Досконалість
16 Справедливість
17 Унікальність
18 Цілістність