Реферат: Природничо-наукове вільнодумство

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

Название: Природничо-наукове вільнодумство
Раздел: Рефераты по астрономии

.

Особливу увагу необхідно звернути на те, що, крім свого за-гальнофілософського аспекту, в запереченні релігії вільнодумство досить часто зверталося до природ­ничих наук.

Позитивні знання про живу та неживу природу, про людський організм, одержані у процесі практич­ної діяльності, не одразу почали конфліктувати з ре­лігійним світорозумінням. Тривалий час вони без яв­них суперечностей вкладалися у його рамки. Часто служителі культу, переслідуючи культову мету, самі брали участь у дослідженнях природи. У давнину єги­петські та вавилонські жреці, аби від імені богів пе­редвістити початок розливів Нілу, Тигру та Євфрату, вели спостереження за рухом небесних світил, періо­дичністю пір року, складали календар. Ченцями були й такі вчені та мислителі середньовіччя, як Р. Бекон, М. Кузанський, М. Коперник. Вони щиро вірили в те, що одержані ними як підсумок досліджень та роздумів висновки допоможуть краще пізнати волю Господню.

Однак на певному етапі зростаюча кількість при­родничо-наукових знань увійшла в конфлікт з релі­гійним світорозумінням. Цей конфлікт дедалі більше поглиблювався, виявляючи непереконливість релігій­них поглядів.

У давнину найбільш розвинутою спробою проти­ставити релігійному поясненню світу його природне пояснення було, як вже зазначалося, атомістичне вчення Демокріта, Епікура, Лукреція. Головну ідею — визнання існування в основі речей найдрібніших не­подільних рухомих частинок — атомісти підкріпили знаннями, почерпнутими в результаті спостережень за різними явищами повсякденного буття. Проте це були лише здогадки, які набагато випереджали свій час.

Успіхи природознавства XVI ст., вінцем яких ста­ло геніальне відкриття М. Коперника, послужили ма­теріалом для створеної Д. Бруно пантеїстичної кон­цепції Всесвіту. За нею, Всесвіт ототожнюється з Бо­гом, не має меж у просторі та часі, заповнений без­ліччю світів, де навколо своїх осей обертаються насе­лені розумними істотами планети.

Значення теорії М. Коперника вийшло далеко за межі її астрономічного змісту. Об’єктивно його теорія нового розуміння місця людини у всесвіті закликала відмовитися від уявлення про біблійного антропо­морфного Бога, що керує, подібно до самодержця, ходом подій у світі.

Позбавивши Землю значення центру Всесвіту і встановивши її справжнє місце як однієї з планет, що рухаються навколо Сонця, вчення М. Коперника при­пускало існування інших світів, подібних до Сонячної системи.

Для керування Всесвітом, який не має меж і включає безліч світів, Бог міг бути допущений тільки як безлика активна сила, розлита повсюди в природі, але яка не є особистістю. Для Д. Бруно Бог — це ду­ша світу, нерозривно з ним злита.

Успіхи математики та механіки в XVII—XVIII ст. привели до розвитку деїстичних поглядів. Всесвітні закони механіки сприяли створенню механістичної картини світу, в якій Бог виявився непотрібним для опису Всесвіту.

Відкидаючи ідею Бога як керуючого природою, механістичне світорозуміння залишало йому функції лише творця першоматерії та першодвигуна.

Деїзм був формою вільнодумного світорозуміння, найбільш відповідного рівню природничо-наукових знань другої половини XVII—XVIII ст. Коли ж ідео­логи революційної французької буржуазії XVIII ст., спонукувані ненавистю до феодальних порядків і не-сприйняттям їхнього релігійного виправдовування, повністю відмовилися від ідеї Бога і намагалися дати цілісне природниче пояснення світу і людини, вони піднялися над рівнем науки свого часу та ввели положення про рух як про атрибут матерії, про простір та час як форми її існування.

XIX ст. стало століттям торжества атомістичних ідей. Геніальне відкриття Д. Менделєєва (1834— 1907 рр.) — періодичний закон, що розкрив зв’язок зміни якостей хімічних елементів та їх сполучень із зростанням атомної маси, — засвідчило внутрішню єд­ність хімічних елементів. Спектральний аналіз, який став в середині XIX ст. засобом пізнавання внутріш­ньої природи космічних тіл, виявив спільність складу речовини різних об’єктів Всесвіту: Землі, Сонця та інших космічних тіл.

У галузі дослідження живої природи в 20—30-х роках XIX ст. було відкрито, що клітина є еле­ментарною структурною одиницею рослин, тварин і мікроорганізмів. Цим самим було доведено специ­фічність структурної організації живої матерії по­рівняно з неживою.

Л. Пастер (1822—1895 рр.) в своїх працях довів, що в природі не відбувається створення навіть най­простіших, одноклітинних організмів з неживої речо­вини («самозародження»). Це ще більше зміцнило переконання у якісній відмінності живого від нежи­вого. Водночас існували наукові факти, які підтвер­дили, що, незважаючи на відмінність живого і нежи­вого, між ними немає непрохідної межі.

1828 р. вперше було синтезовано сечовину — ор­ганічну речовину, яку раніше знаходили тільки у жи­вому тілі. Слідом за цим природознавці синтезували й багато інших органічних сполук. Пізніше з’ясувалося, що білки — речовина, вкрай важлива для процесу життя і складна за своєю будовою. Вона складається з органічних сполук — амінокислот, які, пов’язуючись між собою у певному порядку, створюють довгий ла­нцюг білкової молекули.

Після відкриття М. Коперника жодна теорія не мала такого різнобічного вільнодумного значення, як дарвінізм. Теорія Ч. Дарвіна (1809—1882 рр.) довела розвиток видів і сприяла виникненню думки, що різ­номанітність сучасного тваринного і рослинного світів бере свій початок від небагатьох первісних форм життя.

Дивовижна пристосованість тваринних та рос­линних організмів до середовища їхнього існування, доцільність їхньої будови та поведінки були пояснені як наслідок добору, в процесі якого все непристосоване гине. Цей механізм створення та зміни ви­дів не має нічого спільного з біблійними міфами про створення життя Богом. Теорія Ч. Дарвіна допомогла науково розв’язати питання щодо походження люди­ни. Вказуючи на значну кількість істотних рис подіб­ності у будові та фізіології людини та вищих мавп, дослідник дійшов висновку, що людина походить від мавпи і є витвором еволюції всього тваринного світу. Знайдені археологами залишки кісток істот, які є проміжною ланкою між людиною та вищими Видами мавп, фактично підтвердили цей висновок.

Нескінченність світу по-своєму розкривається пе­ред наукою в космічній галузі.

Світ зірок, про які у XIX ст. знали тільки те, що вони являють собою кулі, подібні до Сонця, виявився надзвичайно багатоликим.

Виявилося, що існує багато різних типів зірок. Вони різняться між собою за розмірами, темпе­ратурою, масою, хімічним складом. Великим досяг­ненням сучасної астрономії є встановлення того, що деякі зірки мають власні супутники. Таким чином, геніальне передбачення Д. Бруно про велику кількість світів у Всесвіті отримало підтвердження.

Світ зірок і галактик постав перед сучасною нау­кою як світ, який розвивається, в якому одні об’єкти є .молодими з ще не встановленим режимом внутріш­ніх процесів, другі — упродовж мільярдів років збе­рігають свій стан майже без змін, треті — близькі до руйнування.

Цікаві роботи провадять вчені всього світу з до­слідження навколоземних цивілізацій. Цією пробле­мою зайняті вчені, які працюють у різних галузях знань: зокрема, астрономи вивчають умови виникнення життя та розуму в космосі та ймовірність їх­нього поширення.

Йдеться, по суті, про «ступінь заселеності» Все­світу, наявність космічних систем, дещо подібних до Сонячної системи. Життя та розум уявляються подіб­ними в основних рисах до земних, а умови їх існу­вання — аналогічними умовам Сонячної системи. Хоч у такій постановці питання відчувається значний вплив гео- та геліоцентризму, але це є плодотворний Іллях дослідження. Біологи звертають увагу на можли­вість космічного визначення поняття «життя», вивчають загальні механізми зародження і розвитку життя.

Так, якщо місце води на інших планетах (азот­них) займає аміак, то біохімічною основою життя можуть служити аміачні органічні сполуки. Якщо ми п’ємо воду та дихаємо киснем, то не виключене існу­вання організмів, які п’ють аміак і дихають азотом. Звичайно, всі ці «невуглеводні» варіанти життя більш абстрактні і менш очевидні, ніж структури, спорідне­ні з земним життям.

На природничо-науковий характер критики релі­гійної картини світу зреагували практично всі релігійні конфесії, вірніше, їх найосвіченшіі представники. Хоча їх погляди певний час не визнавалися ортодок­сами, але поступово намагання примирити науку і релігію, знання та віру, встановити повну гармонію між ними реалізувалося в неотомізмі, «філософії все­єдності», тейярдизмі тощо. Так, згадуваний нами со-фіолог П. Флоренський вважав, що поміж Богом і людиною існує проміжна інстанція — Софія, іпостас-на природа якої забезпечує рух нагору («сходження нас») і рух донизу («сходження до нас»). Звідси за­вданням релігії, за П. Флоренським, є необхідність синтезувати знання найрізноманітніших галузей нау­ки, філософії, культури, мистецтва для створення «цільного світогляду». Наука не може його дати, тому що досягає лише «вторинних причин» і розкриває зов­нішній зв’язок подій, а це веде до життя без Бога і, в кінці кінців, до занепаду, «гниття культури», до загибелі цивілізації. Софійне тлумачення Всесвіту приводить до виявлення «істинних причин» всього існуючого, що сто­суються надприродного порядку буття, тобто Бога.

Заслуговує на увагу таке сучасне тлумачення про­блем співвідношення релігії і науки, як тейярдизм, яке отримало назву вщ імені члена ордену єзуїтів, все­світньо відомого вченого-антрополога П. Тейяра де Шардена (1881-1955 рр.).

Філософія Тейяра концентрується навколо двох головних проблем: розвитку природи і розвитку су­спільства.

Чітко виражений еволюціонізм та історизм — яс­крава риса світогляду Тейяра. Він переконаний, що розуміння дійсності як еволюційного процесу є єдино вірним і повністю підтверджене. Констатуючи якісну своєрідність явищ життя та їх неперехідність до ниж­чих форм існування матерії, Тейяр водночас роз­глядає життя як універсальний та споконвічно даний феномен. Натурфілософську концепцію Тейяра мож­на назвати панбіологізмом (або органіцизмом). Він твердить, що будь-яке природне тіло — це, по суті, живий організм і в природі немає нічого неживого.

На думку Тейяра, вся відмінність між неор­ганічним та органічним світом зводиться до того, що в першому життя існує у нерозвиненій і темній від людського сприйняття формі, тим часом як у другому біологічні процеси могутньо розвились і тому ви­ступили, так би мовити, на самій поверхні речей.

Тейяр де Шарден зробив спробу асимілювати ідею розвитку на грунті релігійного світогляду, ство­ривши власну систему «християнського еволюціоніз­му». Вона повинна була примирити науку і релігію, ‘повністю приймаючи та ні в чому не обмежуючи, на відміну від офіційної догми церкви, наслідки нау­кового пізнання і одночасно залишаючись у межах релігійної свідомості. Так, визнаючи розвиток сві­ту, Тейяр тлумачив його фіналістично, як рух від якогось вихідного пункту до кінцевої мети — Бога.

Залишившись на грунті телеології, Тейяр ототожнює «психічне» та «енергію», вводячи, таким чином, у матерію, певний духовний початок, який видається за ЇЇ вну­трішню суть. «Психічне» приписується кожному матері­альному об’єкту як його «радикальна енергія» поряд з енергією у її звичайному науковому розумінні.

Еволюція як процес зростаючої концентрації пси­хічного, ще не помітного для сприйняття на рівні фі­зики та хімії, в біології подається як інстинкт і, на­решті, у людському мисленні усвідомлює себе;

Таким чином, розглянувши природничо-науковий варіант критичного аналізу релігії та витончені способи релігійної реакції на них, можна дійти висновку, що рі­зні способи примирення знання та віри, науки та релігії в найновітніші часи ведуть до розв’язання проблеми тільки у разі переходу від її радикально-екстремістського тлумачення до толерантних цивілізованих стосунків за умов правової демократичної держави.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Авиценна. Книга знання // Избр. филос. произведения. — М., 1990.

Анаксимандр // Фрагменти ранних греческих философов. — М., 1989. — Ч. 1.

Анаксимен // Там само,

Бейль П. І/ Исторический й критический словарь. — М., 1968. — Т. 1-2.

Бекон Ф. Новий Орган // Сочинения. — М., 1972. — Т. 2. Боккаччо Дж. Декамерон. — М., 1980. Бруно Дж. О бесконечности Вселенной й мира. — М., 1936. Ван Чун /І Антология мировой философии. — М., 1969. — Т. 1. Вольтер. Философские произведения. — М., 1988. Гельвеций К. Об уме // Сочинения. — М., 1974. — Т. 1. Гераклит // Фрагменти ранних греческих философов. — М., 1989. — Ч. 1.

Герцен А. Письма об изучении природні // Сочинения. — М., 1985. -1.1.

258

Гоббс Т. Основи философии // Сочинения. — М., 1989. — Т. 1.

Гольбах П. Система природи // Избр. филос. произ­ведения. — М., 1964.

Дарвин Ч. Происхождение человека й половой отбор // Со­чинения. — М., 1953. — Т. 5.

Демократ // Фрагменти ранних греческих философов. — М., 1989. — Ч. І.

Дидро Д. Племянник Рамо // Сочинения. — М., 1991. — Т. 2.

Дрогобич Юрій // Огородник І. В., Русин М. Ю. Українська філософія в іменах. — К., 1997. — С. 83—84.

Знгельс Ф. Анти-Дюринг // Сочинения. — Т. 20.

Знгельс Ф. К истории первоначального христианства // Со­чинения. — Т. 22.

Зпикур І/ Фрагменти ранних греческих философов. — М., 1989. — Ч. 1.

Історія і теорія релігій та вільнодумства. — К., 1996.

Коллинз А. Философское исследование человеческой свобо­ди // Английские материалисти XVIII в. — М., 1967. — Т. 2.

Коперник Н. Очерк нового механизма мира // Антология мировой литератури. — М., 1970. — Т. 2.

Ксенофан Ц Фрагменти ранних греческих философов. — М., 1989. — Ч. 1.

Ламетри Ж. Опит о свободе вьісказьшания мнений. — М., 1983.

Ленин В. Об отношениях рабочей партии к религии // ПСС. — М., 1967. — Т. 15.

Лукиан. Избранное. — М., 1952.

Лукреций Кар. О природе вещей. — М.; Л., 1945.

Маркс К. К критике гегелевской философии права // Сочи­нения. — М., 1970. — Т. 1.

Мелье Ж. Завещание. — М., 1954. » Монтень М. Опити. — М., Л.; 1960.

Ницше Ф. Антихристиашга // Сумерки богов. — М., 1990.

Рассел Б. Почему я не христианин. — М., 1987.

Свободомьісяие й атеизм в древности, средние века й в зпоху Возрождения. — М., 1986.

Спиноза Б. Богословско-политический трактат. — М., 1968.

Стоун Й. Происховдение. — М., 1985.

Тейяр де Шарден. Феномен человека. — М., 1980.

Фалес // Фрагменти ранних греческих философов. — М.,

1989. — Ч. 1.

Фейербах Л. Сущность христианства // Избр. филос. произ­ведения. — М., 1955. — Т. 2.

Флоренский П. Столп й утверждение истини. — М., 1990.

Фрейд 3. Будущее одной иллюзии // Сумерки богов. — М.,

1990.

Черньаиевский Н. Суеверия й правила логики // Сочи­нения. — М., 1986. -Т. 1.

Штраус Д. Жизнь Иисуса. — М., 1992.