Реферат: Методика відведення земельних ділянок для несільськогосподарських потреб з застосуванням земельн

Название: Методика відведення земельних ділянок для несільськогосподарських потреб з застосуванням земельн
Раздел: Рефераты по астрономии

Курсова робота

з дисципліни: Основи земельного кадастру

на тему: „Методика відведення земельних ділянок для несільськогосподарських потреб з застосуванням земельно-кадастрових робіт”

.

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………………………..

І. Основні вимоги до складання проекту відведення………………………..

1.1. Загальні положення………………………………………………………………..

1.2. Послідовність розробки проекту відведення…………………………….

1.3. Основні вимоги до складання технічного завдання……………………

1.4. Основні вимоги до оформлення графічних матеріалів………………. _______

1.5. Право установчі документи фізичних та юридичних осіб…………..

1.6. Право установчі документи на будівлі і споруди………………………. _______

ІІ. Проект відведення……………………………………………………………………. _______

ІІІ. Землевпорядна експертиза проекту відведення і його затвердження _______

IV. Зміна цільового використання земель, які перебувають у власності громадян, або юридичних осіб……………………………………………………………………………. _______

Висновки та пропозиції………………………………………………………………… _______

Бібліографічний список………………………………………………………………… _______

Додатки……………………………………………………………………………………….. _______

Розділ І

Основні положення до складання проекту відведення

1.1 Загальні положення

1. Проект відведення земельної ділянки вирішує питання:

— вилучення земельної ділянки у землекористувачів;

— викуп земельної ділянки у власників землі;

— відведення земельної ділянки у власність та у користування.

2. Проекти відведення земельних ділянок (далі проекти відведення) ро­зробляються державними та іншими землевпорядними організаціями. Замовниками виконання вказаних робіт є відповідні місцеві ради, юридичні та фізичні особи. Відведення земельних ділянок для потреб громадян України провадиться за рахунок коштів державного, республіканського (АРК) і місцевих бюджетів.

Громадянин, зацікавлений у приватизації земельної діля­нки, яка перебуває у його користуванні, подає заяву до відпо­відної районної, Київської чи Севастопольської міської дер­жавної адміністрації або сільської, селищної, міської ради за місцезнаходженням земельної ділянки.

Рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо приватизації земельних ділянок при­ймається у місячний строк на підставі технічних матеріалів та документів, що підтверджують розмір земельної ділянки.

Громадяни — працівники державних та комунальних сіль­ськогосподарських підприємств, установ та організацій, а та­кож пенсіонери з їх числа, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні цих підприємств, установ та організацій, звер­таються з клопотанням про приватизацію цих земель відпові­дно до сільської, селищної, міської ради або районної, Київсь­кої чи Севастопольської міської державної адміністрації.

Відповідний орган місцевого самоврядування або орган виконавчої влади в місячний термін розглядає клопотання і надає дозвіл підприємствам, установам та організаціям на роз­робку проекту приватизації земель.

Передача земельних ділянок у власність громадянам — працівникам державних та комунальних сільськогосподарсь­ких підприємств, установ та організацій, а також пенсіонерам з їх числа провадиться після затвердження проекту приватиза­ції земель у порядку, встановленому цим Кодексом.

Громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у влас­ність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дач­ного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів у ме­жах норм безоплатної приватизації, подають заяву до відпові­дної районної, Київської чи Севастопольської міської держав­ної адміністрації або сільської, селищної, міської ради за місцезнаходженням земельної ділянки. У заяві зазначаються бажані розміри та мета її використання.

Відповідна місцева державна адміністрація або сільська, селищна, міська рада розглядає заяву, а при передачі земель­ної ділянки фермерському господарству — також висновки конкурсної комісії, і в разі згоди на передачу земельної ділянки у власність надає дозвіл на розробку проекту її відведення.

Проект відведення земельної ділянки розробляється за замовленням громадян організаціями, які мають відповідні дозволи (ліцензії) на виконання цих видів робіт, у строки, що обумовлюються угодою сторін.

Проект відведення земельної ділянки погоджується з ор­ганом по земельних ресурсах, природоохоронним і санітарно-епідеміологічним органами, органом архітектури та подається на розгляд відповідної місцевої державної адміністрації або органу місцевого самоврядування.

Районна, Київська чи Севастопольська міська державна адміністрація або сільська, селищна, міська рада у місячний строк розглядає проект відведення та приймає рішення про передачу земельної ділянки у власність.

У разі відмови органу виконавчої влади чи органу міс­цевого самоврядування у передачі земельної ділянки у влас­ність або залишення заяви без розгляду питання вирішується в судовому порядку.

3. Відведення земельної ділянки здійснюється в одну або дві стадії.

В одну стадію — коли відведення земельної ділянки не потребує попереднього погодження місця розташування об’єкта, а саме:

— розміщення об’єкту передбачене затвердженим в установлено порядку генеральним планом розвитку населеного пункту і для надань — земельної ділянки не потрібно вилучення (викупу):

— будівництво об’єктів здійснено, але відсутні документи по відведенню: земельних ділянок;

— передбачається розширення території об’єкта без права забудови та зміни її цільового використання з вилученням (викупом) земельної ділянки.

При необхідності попереднього погодження місця розташування об’єкта відведення здійснюється в дві стадії. Перша стадія передбачає підготовку та затвердження матеріалів попереднього погодження місця розташування об’єкта, а друга — розробку проекту відведення. В дві стадії відведень земельних ділянок здійснюється у випадках, коли передбачається нове будівництво або розширення території з метою капітального будівництва (розширення виробництва, здійснення житлового будівництві тощо).

4. При виконанні робіт по складанню проекту відведення необхідно дотримуватись вимог чинного законодавства України та даного Еталону

5. Проект відведення складається після подання документів, які передбачені статтею 118 Земельного кодексу України клопотання (заява;. копії генерального плану будівництва або інші графічні матеріали, що обґрунтовують розмір намічуваної для відведення площі, титульний список або довідку про фінансування будівництва, інші матеріали) та отримання дозволу відповідної ради (адміністрації) на складання проекту відведення

При переході права власності на будівлю і споруду право власності на земельну ділянку або її частину може переходити на підставі цивільно-правових угод, а право користування — на підставі договору оренди.

При відчуженні будівель та споруд, які розташовані на орендованій земельній ділянці, право на земельну ділянку ви­значається згідно з договором оренди земельної ділянки.

У разі переходу права власності на будинок або його час­тину від однієї особи до іншої за договором довічного утри­мання право на земельну ділянку переходить на умовах, на яких вона належала попередньому власнику.

При переході права власності на будівлю та споруду до кількох осіб право на земельну ділянку визначається пропор­ційно часткам осіб у вартості будівлі та споруди, якщо інше не передбачено у договорі відчуження будівлі і споруди.

При переході права власності на будівлю або споруду до громадян або юридичних осіб, які не можуть мати у власності земельні ділянки, до них переходить право користування зе­мельною ділянкою, на якій розташована будівля чи споруда.

Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на підста­ві рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування шляхом укладення договору орен­ди земельної ділянки.

Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, здійснюється за догово­ром оренди між власником земельної ділянки і орендарем.

Передача в оренду земельних ділянок громадянам і юри­дичним особам із зміною їх цільового призначення та із зе­мель запасу під забудову здійснюється за проектами відведен­ня в порядку, встановленому статтями 118, 123 Земельного Кодексу

6. Матеріали попереднього погодження місця розташування суб’єкта, є складовою частиною проекту відведення земельної ділянки і включаються до нього окремим розділом :або окремою книгою.

Земельна ділянка може знаходитись у спільній власності з визначенням частки кожного з учасників спільної власності (спільна часткова власність) або без визначення часток учасників спільної власності (спільна сумісна власність).

Суб’єктами права спільної власності на землю можуть бути громадяни та юридичні особи.

Суб’єктами права спільної власності на земельні ділянки територіальних громад можуть бути районні та обласні ради.

Право спільної власності на землю посвідчується державним актом на право власності на землю.

Право спільної часткової власності на земельну ділянку виникає:

а) при добровільному об’єднанні власниками належних їм земельних ділянок;

б) при придбанні у власність земельної ділянки двома чи більше особами за цивільно-правовими угодами;

в) при прийнятті спадщини на земельну ділянку двома або більше особами;

г) за рішенням суду.

7. Висновки погоджувальних організацій щодо; попереднього погодження місця розташування об’єкта подаються в оригіналах або в нотаріально завірених копіях.

8. Клопотання, заяви, висновки, погодження та інші документи, непередбачені земельним законодавством України, але які суттєво впливають на обґрунтування проектного рішення про надання земельної ділянки поміщаються в розділ «Додаткові матеріали».

9. Контроль якості проектів відведення здійснюється при проходженні експертизи.

1.2. Послідовність розробки проекту відведення

1. Вивчення і аналіз матеріалів попереднього погодження місця розташування об’єкта, документів та графічних матеріалів, що обґрунтовують розмір

запроектованої до відведення земельної ділянки. Склад основних матеріалів попереднього погодження місця розташування об’єкту наведений у додатку 12.

2. Вивчення і аналіз проектно-кошторисної документації в т.ч. проекту організації будівництва, матеріалів про її затвердження або документів, що посвідчують передачу прав на нерухоме майно.

3. Вивчення та :аналіз висновків погоджувальних організацій,

4. Проведення обстежень земельної ділянки, що передбачається до відведення.

4.1. Уточнення на місцевості проектних меж земельної ділянки, їх узгодженість з черговим кадастровим планом, генеральним планом будівництва.

5. Погодження місцевими державними органами земельних ресурсів меж земельних ділянок, що проектуються до відведення.

6. Виготовлення плану відведення земельної ділянки з нанесенням границь обмежень і сервітутів

6.1. Визначення .складу угідь запроектованої до відведення земельної ділянки та вирахування їх площ.

6.2. Вирахування площ земельних ділянок, що запроектовані до відведення в розрізі угідь та землекористувачів, за рахунок яких відводиться земельну ділянка. Складання експлікації в розрізі землекористувачів та по угіддях відповідно до ф. №6-зем.

6.3. Виготовлення креслення перенесення проекта в натуру.

7. Визначення розмірів втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню у зв’язку з вилученням земельної ділянки. Визначення збитків для їх відшкодування власникам землі та землекористувачам.

8. Складання пояснювальної записки з обґрунтуванням прийнятого проектного рішенця.

9. Передача замовником проекту відведення земельної ділянки на державну земельновпорядну експертизу

10. Нанесення проектних меж: земельних ділянок на черговий кадастровий, план.

11. Подання проекту, відведення сільської, селищної, міської ради для розгляду та прийняття в межах своєї компетенції рішення про надання земельної ділянки.

Якщо надання земельної ділянки провадиться районною, обласною радою або Верховною Радою України, сільська, селищна, міська рада свій висновок подає до районної, міської, в адміністративному підпорядкуванні якої є район, ради. .

Районна (міська) рада приймає в місячний строк рішення про надання земельної ділянки, а по проекту, за яким надання земельної ділянки провадиться обласною радою або Верховною Радою України, подає свій висновок до обласної ради.

Обласна, Київська, Севастопольська міська рада вирішує у місячний строк питання про надання земельної ділянки, а по проекту, за яким надання земель провадиться Верховною Радою України подає проектні матеріали і свій висновок до Кабінету Міністрів України, який розглядає ці матеріали, і вносить у місячний строк пропозиції до Верховної Ради України.

1.3. Основні вимоги до складання технічного завдання

1. Технічне завдання (ТЗ) на розробку проекту відведення складається і затверджується замовником та погоджується з проектною землевпорядною організацією. Замовник має право доручити розробку технічної документації проектній землевпорядній організації.

2. В технічному завданні визначається мета, умови та строки відведення, код цільового використання землі. Обумовлюються :види та необхідні обсяги; робіт, які виконуються при розробці проекту відведення.

3. Технічне завдання є невід’ємною частиною договору між замовником та проектною землевпорядною організацією на виконання робіт по розробці проекту відведення, якщо інше не передбачено цим договором.

4. Підставою для розробки проекту відведення є: клопотання замовника та дозвіл відповідної ради (адміністрації) на розробку проекту відведення земельної ділянки.

1.4. Основні вимоги до оформлення графічних матеріалів

1. До складу обов’язкових графічних матеріалів проекту відведення входять:

— план відведення земельної ділянки;

— викопіювання з чергового кадастрового плану;

— схема (фрагмент схеми) економіко-планувальних зон із зазначенням місця розташування земельної ділянки;

— план меж зон обмежень та сервітутів;

— креслення перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість).

2. Обов’язковими елементами плану відведення земельної ділянки є ситуаційна схема розташування земельної ділянки в системі кварталів населеного пункту, або чергового кадастрового плану ради базового рівня, креслення земельної ділянки, що передбачена до відведення, експлікація земельних угідь, умовні позначення, масштаб креслення, штамп організації-виконавця (проектної землевпорядної організації).

3. План відведення земельної ділянки складається на основі чергового кадастрового плану.

4. Територія земельної ділянки, що запроектована до відведення фарбується світло-червоним кольором

5. Графічні матеріали виконуються, як правило, за допомогою комп’ютерної техніки або ручним способом

6. Графічні матеріали виготовляються як на прозорому так і на непрозорому матеріалі.

7. Базовим форматом, який застосовується при складанні графічних матеріалів є формат АЗ. В окремих випадках можуть використовуватись інші формати, передбачені державними стандартами України.

1.5. Правовстановлюючі документи фізичних та юридичних документів

Юридичної особи:

1. Нотаріально завірена копія. свідоцтва про державну реєстрацію

2. Нотаріально завірена копія статуту

3. Нотаріально завірена копія установчого договору (в разі необхідності)

4. Копія довідки управління статистики про внесення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

Фізичної особи:

1. Копія документа, що посвідчує особу (паспорта, свідоцтва про народження, тощо)

2. Копія довідки державної податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера.

3.Інші документи.

1.6. Правовстановлюючі документи на будівлі і споруди.

В разі потреби, до проекту відведення додаються копії правовстановлюючих документів на будівлі і споруди, а саме:

– договір купівлі-продажу нежитлової будівлі (нотаріально завірена копія);

– копія реєстраційного посвідчення на домоволодіння, яке належить державним, кооперативним і громадським установам, підприємствам і організаціям (нотаріально завірена копія);

– копія свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна (нотаріально завірена копія);

– копія наказу про передачу на баланс об’єкта нерухомого майна (будівлі чи споруди);

– Акт прийому-передачі об’єкта нерухомого майна (будівлі чи споруди) (завірений в установленому порядку).

Розділ ІІ

Проект відведення

Україна

Івано-Франківська область

Землевпорядна організація ВП „Карпати”

назва проектної землевпорядної організації

ПРОЕКТВІДВЕДЕННЯ

земельної ділянки Лещенка Андрія Юрієвича

для будівництва і обслуговування деревообробного цєху по адресу с.Раківчик, вул. Стуса 42, Коломийського району, Івано-Франківської області

Коломия 2004

Україна

Івано-Франківська область

Землевпорядна організація ВП „Карпати”

назва проектної землевпорядної організації

ПРОЕКТВІДВЕДЕННЯ

земельної ділянки Лещенка Андрія Юрієвича

для будівництва і обслуговування деревообробного цеху по адресу сРаківчик, вул. Стуса 42, Коломийського району, Івано-Франківської області

Директор ВП „Карпати”

Інженер проекту

Коломия 2004

Зміст проекту відведення

1. Вихідна земельно-кадастрова інформація…………………………………… _______

2. Пояснювальна записка……………………………………………………………… _______

3. Клопотання замовника (заява)…………………………………………………… _______

4. Довідка про фінансування…………………………………………………………. _______

5. Рішення сільської ради……………………………………………………………… _______

6. Умови відведення земельної ділянки…………………………………………… _______

7. Технічне завдання…………………………………………………………………….. _______

8. Висновок районного відділу земельних ресурсів………………………… _______

9. Розрахунок втрат сільськогосподарського виробництва………………. _______

10. Висновок архітектури……………………………………………………………… _______

11. Висновок державного науково-реставраційного управління області _______

12. План відведення……………………………………………………………………… _______

13. Кадастровий план земельної ділянки……………………………………….. _______

14. Експлікація, по контурна відомість і відомість вирахування площ _______

15. Схема прив’язок кутів поворотів……………………………………………… _______

16. Акт встановлення меж…………………………………………………………….. _______

Матеріали попереднього погодження
…………………………………………. _______

17. Рішення сільської ради……………………………………………………………. _______

18. Акт вибору земельної ділянки………………………………………………… _______

19. Викопіровка.

20. Висновок районного відділу земельних ресурсів………………………. _______

21. Висновок містобудування і архітектури……………………………………. _______

22. Висновок екологічної інспекції…………………………………………………. _______

23. Заключення санепідемстанції (СЕС)………………………………………….. _______

Додатки……………………………………………………………………………………….. _______

Кошторис……………………………………………………………………………………. _______

Договір……………………………………………………………………………………….. _______

Копія паспорта…………………………………………………………………………….. _______

Індефікаційний код……………………………………………………………………….. _______

Підстава виконання Договір №9 від 25.03.04
Замовник Лещенко А.Ю.
Кошторисна вартість

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
.

Роботи по відведенню земельної ділянки для комерційного використання (будівництва та обслуговування деревообробного цеху) Лещенка А.Ю.. виконано ВП “Карпати” на підставі рішення першої сесії четвертого демократичного скликання Раківчицької сільської ради від 25.03. 2004 року №15

Комплекс робіт по відведенню земельної ділянки для комерційного використання (будівництва та обслуговування деревообробного цеху) виконаний спеціалістом ВП “Карпати” П.І.Б. у відповідності ст. 12, 93, 120, 124 Земельного кодексу України та Закону України “Про оренду землі”.

Земельна ділянка знаходиться на території с. Раківчик, вул. Стуса 42, Коломийського району, Івано-Франківської області межуючи з:

Від А до Б –

Від Б до В –

Від В до А-

Дана земельна ділянка розміщена в межах населеного пункту і згідно земельно-облікових документів відносилась до земель запасу сільської ради. Загальна площа земельної ділянки становить 0.0 га. При складанні технічного звіту використано матеріали наземної зйомки території, яка проводилась теодолітом 2Т-5К і вирахування координат здійснювалось з використанням ПК (програма “GIS-5”, “AutoCADR14 RU”), виконана прив’язка до умовної системи координат. В подальшому будуть виконані роботи з оформлення обмінного файлу “ in.4” та державної реєстрації даної земельної ділянки.

Земельна ділянка передається в оренду (відповідно до статті 124 Земельного Кодексу України) згідно рішення Раківчицької сільської ради і буде використовуватись для комерційного використання (будівництва та обслуговування деревообробного цеху).

Матеріали технічного звіту погоджені відділом архітектури і містобудування, відділом земельних ресурсів, санепідемстанцією, відділом екологічної безпеки та державною службою охорони культурної спадщини.

На підставі технічного звіту по відведенню земельної ділянки буде укладено договір оренди між Лещенком Андрієм Юрієвичем та Раківчицькою сільською радою.

Пояснювальну записку склав П.І.Б.

Директору землевпорядної організації ВП „Карпати”

Петров В.І.

ЗАЯВА

Прошу виготовити проект відведення на право користування земельною ділянкою площею 0,0 га для комерційного використання (будівництва та обслуговування деревообробного цеху), яка знаходиться в с. Раківчик, по вул. Стуса 42.

03.04.04 (Підпис)

Довідка

Довідка видана мною, Лещенком Андрієм Юрієвичем, про те, що будівництво і обслуговування деревообробного цеху буде проводитись за власні кошти, якими я володію

25.03.04

Раківчицька сільська рада, коломийський район, Івано-Франківська обл.

І сесія 4-го демократичного скликання

01.02.2004

28.01.04

Про надання дозволу на складання

проекту відведення земельної

ділянки

Розглянувши заяву Лещенка Андрія Юрієвича, Раківчицька сільська рада надає дозвіл на складання проекту відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування деревообробного цеху на земельній ділянці площею 0.0 га, яка знаходиться за адресою вул. Стуса 42, с.Раківчик , Коломийський район, за рахунок земель запасу Раківчицької сільської ради.

Проект відведення земельної ділянки подано для розгляду та затверджено у встановленому порядку.

сільський голова ____________

(прізвище, ініціали)

Умови відведення земельної ділянки

Розглянувши матеріали відведення земельної ділянки (погодження місця розташування об’єкта) яка передається в оренду Лещенку Андрію Юрієвичу по вул. Стуса 42, в с. Раківчик, Коломийського району Івано-Франківської області

для комерційного використання – будівництва та обслуговування деревообробного цеху

та на підставі рішення першої сесії четвертого демократичного скликання Раківчицької сільської ради від 29 березня 2004р. №14 про надання дозволу на розробку проекту відведення вважаю необхідним:

1. Розробку проекту відведення земельної ділянки за адресою вул. Стуса 42 с. Раківчик Коломийського району

проводити при дотриманні таких умов:

1.1. Площа земельної ділянки – 0.0 га

.

1.1.1. Згідно з матеріалами земельно-кадастрової інвентаризації (при наявності), в тому числі з врахуванням містобудівних обмежень.

1.1.2. З врахуванням генерального плану будівництва об’єкта.

1.2. Мета використання – для комерційного використання – будівництва та обслуговування Деревообробного цеху.

.

1.3. Код використання визначити згідно з Українським класифікатором цільового використання землі (УКЦВЗ) – 1.11.

.

1.4. Умови відведення – в оренду

.

1.5. Форма плати за землю – орендна плата

.

1.6. Класифікацію угідь визначити згідно з формою №6-ЗЕМ.

2. Умови вилучення — згідно ст. 149,151 Земельного Кодексу України.

3. Обмеження (обтяження), сервітути визначити згідно з Українським класифікатором прав обмеженого користування чужою земельною ділянкою (УКПОКЧЗД).

Начальник відділу земельних ресурсів П.І.Б.

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Начальник Коломийського районного відділу земельних ресурсів

___________(П.І.Б)

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1. Мета роботи:

1.1. Розробка проекту відведення земельної ділянки Лещенка А.Ю. для будівництва і обслуговування Деревообробного цеху, яка розташована за адресою: с.Раківчик, вул. Стуса 42

2. Підстава для виконання роботи:

2.1. Заява

2.2. Договір на проведення робіт.

2.3. Рішення сільської ради 28.01.04

3. Характеристика об’єкту:

3.1.Адреса вул. Стуса 42, с. Раківчик

3.2. Загальна площа земельної ділянки 0.0 га.

4. Вихідні дані:

4.1. Матеріали попереднього погодження місця розташування об’єкта

4.2. Планово-картографічний матеріал масштабу 1:1000

4.3. Правоустановлюючі документи фізичної особи.

4.4. Правоустановлюючі документи на раніше відведену земельну ділянку

4.5. Матеріали по встановленню зовнішніх меж землекористування.

4.6. Копія документів про наявність джерел фінансування будівництва та строки будівництва.

4.7. Інші обгрунтовуюючі матеріали.

5.Основні етапи роботи:

5.1. Підготовчий етап:

— складання технічного завдання;

— обстеження земельної ділянки на місцевості;

— сканування графічних матеріалів масштабу 1:1000

— трансформація та прив’язка растрових картографічних зображень до математичних координат рамок трапецій;

— створення єдиного поля картографічної інформації по існуючих матеріалах різних масштабів;

— коригування матеріалів по встановленню зовнішніх меж земле­користування, якщо такі роботи виконувались;

— погодження скоригованих меж землекористувань з землевпорядником та замовником;

— визначення цільового використання земельної ділянки;

— визначення умов та терміну користування.

5.2. Проектний етап:

— вирахування площ угідь в розрізі ділянок, землекористувань;

— складання відповідних експлікацій;

— визначення площ сторонніх землекористувань;

— виготовлення плану земельної ділянки та розбивочного креслення;

— грошова оцінка земельної ділянки;

— складання пояснювальної записки;

— підготовка звіту по проектних роботах.

6. Умови відведення земельної ділянки:

– в оренду

7. Порядок освоєння запроектованої до відведення земельної ділянки по чергах будівництва.

8.Форма власності державна
та її код у відповідності з УКФВЗ:3.2

9. Код цільового використання у відповідності з УКЦВЗ: 1.11.

10.ІІорядок погодження:
відповідно до глави 19, ст. 12, 123, 124, 151 Земельного кодексу України.

11. Порядок здачі — приймання:

11.1. Звіт по проектних роботах виконується в трьох примірниках (один — для відділу земельних ресурсів, другий — для замовника, третій архівний).

11.2. Приймання-передача здійснюється відповідно до договору.

12. Термін виконаний роботи:
обумовлено договором.

13. Зобов’язання сторін

Замовник зобов’язаний:

— забезпечити виконавцю умови для обстеження земельної ділянки;

— надати довідки про балансову приналежність усіх будівель та споруд, що знаходяться в межах ділянок, підтверджені організаціями, яким вони підпорядковані;

— надання земельної ділянки погодити з відповідними установами та організаціями.

Виконавець зобов’язаний:

— виконати роботу в строк, зазначений у договорі;

— подати проект відведення на розгляд державної землевпорядної експертизи (якщо таке передбачено умовами договору на складання проекту);

— своєчасно інформувати замовника щодо матеріалів, необхідних для подальшого виконання робіт.

— підготувати Акт прийому-передачі земельної ділянки в натурі на місцевості на підставі вимог ст. 125 Земельного кодексу України та ст. 16 п. 2 закону України “Про оренду землі”.

Погоджено:

1.
Вихідна земельно-кадастрова інформація

1.1Відомості про ділянку землекористувача, за рахунок яких передбачається відведення
1.1.1. Кадастровий номер земельної ділянки
1.1.2. Форма власності на землю та її код згідно з УКФВЗ
1.1.3. Цільове використання землі та його код згідно з УКЦВЗ
1.1.4. Шифр рядка ф. №6 – зем.
1.1.5. Загальна площа земельної ділянки, за рахунок якої запроектовано відведення, всього 0.0 га
1.1.6.

Грошова оцінка земельної ділянки, що підлягає вилученню в оренду

1-го м2
в грн.,

земельної ділянки в грн.,

розмір земельного податку в грн. (орендної плати)

1.2. Відомості про земельні ділянки, які запроектовані до відведення
1.2.1. Кадастровий номер земельної ділянки
1.2.2. Форма власності на землю та її код згідно з УКФВЗ
1.2.3. Цільове використання землі та його код згідно з УКЦВЗ
1.2.4. Загальна площа земельної ділянки, за рахунок якої змінюється цільове призначення 0.0 га
1.2.5. Експлікація земельних угідь Рілля
1.3. Відомості про суб’єкта земельних відносин
1.3.1. Повна назва суб’єкта земельних відносин Лещенко Андрій Юрієвич
1.3.2. Місце розташування суб’єкта земельних відносин
1.3.3. Телефон суб’єкта земельних відносин
1.3.4. Електронна пошта
1.3.5. Код ЗКПО
1.3.6. Код виду економічної діяльності згідно з КЕЕД
1.3.7. Шифр рядка згідно ф. №6 – зем.
1.3.8. Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ

Державний комітет України по земельних ресурсах

Івано-Франківське обласне головне управління земельних ресурсів

Коломийський районний відділ земельних ресурсів

30.03.2004р.

Лещенку Андрієві Юрієвичу

Розглянувши проект відведення земельної ділянки Лещенко А.Ю. та враховуючи згоду Раківчицької сільської ради і позитивні висновки містобудування і архітектури, державної екологічної безпеки, районної СЕС, державної служби охорони культурної спадщини, районного відділу земельних ресурсів відділ погоджує його та вважає за можливе надати в оренду земельну ділянку Лещенко А.Ю. за рахунок земель запасу Раківчицької сільської ради для будівництва та обслуговування деревообробного цеху.

Згідно УКЦВЗ

Характеристика ділянки:

1. Ділянка розташована в межах населеного пункту;

2. Ділянка відноситься до земель запасу сільськогосподарського призначення;

3. Ділянка відноситься до земель комунальної власності;

4. Площа ділянки — 0.0 га.;

5. Угіддя ділянки—рілля

6. Земельна ділянка немає обмежень та обтяжень.

Начальник районного відділу

земельних ресурсів

Затверджено

Перший заступник голови

райдержадміністрації

_________________

30.03.2004 р.

РОЗРАХУНОКОВА ВІДОМІСТЬ

визначення розміру втрат сільськогосподарського виробництва, спричинених вилученням сільськогосподарських угідь: рілля, для будівництва та обслуговування зони відпочинку за адресою: с.Раківчик, вул. Стуса 42, з земель запасу Раківчицької сільської ради, Коломийського району, Івано-Франківської області.

Представник замовника: Представник виконавця:

Лещенко А.Ю..

(посада, прізвище, ініціали)

Директор ВП ”Карпати”_________ Петров В.І.
Підпис М.П.
25.03.2004р. 25.03.2004р.

Розрахунок проведений у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97р. №1279 “Про розміри та порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню”.

Інженер проекту

ПОГОДЖЕНО

п/п

Назва сільсько­госпо­дарських угідь Площа агро виробничої групи, га Середній бал бонітету сільсько­госпо­дарських угідь по області Бал бонітету сільсько­госпо­дар­ських угідь, що вилу­чаються Норматив втрат сільсько­госпо­дарського вироб­ництва по області, тис. грн. за 1 га Коефіцієнт інтенсив ності використання сільсько­госпо­дарських угідь

Коефіцієнт індексації за 2000 р.

Клефіцієнт індексації за 2001 р.

Розмір втрат сільсько­госпо­дарського виробництва, тис. грн.
1 рілля 0,0 37,9 40,9 111,9 0,25 1.182 1.02 2,86
Всього втрат: гривень.

Коломийська районна державна адміністрація

Івано-Франківської області

Відділ архітектури та містобудування

01.04.04

Лещенку Андрію Юрієвичу

Висновок

На підставі матеріалів проекту відведення земельної ділянки виготовлених ВП “Карпати”, міський відділ архітектури і містобудування не заперечує про надання в оренду земельної ділянки площею 0,0 гектарів, для комерційного використання (будівництва та обслуговування деревообробного цеху), Лещенку Андрієві Юрієвичу, яка розміщена по вул. Стуса 42, с.Раківчик, Коломийського району, Івано-Франківської області. Обмежень та обтяжень немає.

Заввідділу архітектури та містобудування І.Павлюк

Україна

Івано-Франківська обласна державна адміністрація

Управління містобудування і архітектури

Висновок

Розглянувши результати обстеження державним науково-реставраційним управлінням Івано-Франківської області, територію земельної ділянки площею 0.0 га та наявність пам’яток архітектури і їх зон охорони відведеної Лещенку Андрієві Юрієвичу для будівництва і обслуговування деревообробного цеху в с.Раківчик, по вул. Стуса 42, Коломийського району Івано-Франківської області, управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації погоджує відведення земельної ділянки для вказаних потреб.

Начальник управління

МП

АКТ

встановлення та узгодження зовнішніх меж земельної ділянки

03.04.2004 р. сРаківчик

На виконання рішення І сесії четвертого демократичного скликання Раківчицької сільської ради від 01.02.2004 року нами, представником землевпорядної організації ВП “Карпати“ П.І.Б. в присутності спеціаліста по обслуговуванню Раківчицької сільської ради П.І.Б. представника землекористувача Лещенка Андрія Юрієвича та суміжних землекористувачів: Представника Раківчицької сільської ради та , проведено встановлення меж території , яку передбачено надати для будівництва та обслуговування торгової точки, в с.Раківчик, по вул. Стуса 42, Коломийського району, Івано-Франківської області

Площа даної ділянки 0.0 га.

Межі в натурі проходять від А до Б –Раківчицька сільська рада, від Б до А –

Суміжниками землекористувача, при встановленні зовнішніх меж земельної ділянки, яку передбачено надати Лещенку Андрієві Юрієвичу претензій не виявлено .

Межові знаки в кількості штук , показані представником в натурі та передані землекористувачу на зберігання.

Розміри та місцезнаходження земельної ділянки показано на плані встановлення меж та ситуаційній схемі , яка додається.

Акт складено в двох примірниках, один з них прикладається до технічної справи , яка видається замовнику, другий знаходиться в архівній справі .

Представники :

Спеціаліст по обслуговуванню

Раківчицької с\ р

Землевпорядна організація ВП “Карпати”

Землекористувач Лещенко А.Ю.

Суміжні землекористувачі: Раківчицька сільська рада

«Погоджено»

Сільський голова

Матеріали попереднього погодження

До складу матеріалів попереднього погодження місця розташування об’єкту входять:

– клопотання замовника;

– ви копіювання масштабу 1:2000 з генерального плану розвитку населеного пункту, або ви копіювання масштабу 1:2000 з чергову кадастрового плану міста з зазначенням червоних ліній, меж землекористувань, меж земельної ділянки, передбаченої до відведення;

– ви копіювання з плану землекористування юридичної особи;

– матеріали, що обґрунтовують площу земельної ділянки та бажане її місце розташування;

– дозвіл ради на підготовку матеріалів попереднього погодження;

– згода власника землі чи землекористувача, в разі необхідності вилучення земельної ділянки із зазначенням умов її вилучення;

– висновок управління (відділу) містобудування і архітектури щодо умов використання земельної ділянки та наявності містобудівних обмежень та обтяжень;

– висновок управління (відділу) земельних ресурсів;

– висновок державного управління екологічної безпеки;

– Висновок міської (районної) санепідемстанції.

При необхідності вибору ділянок під об’єкти, спорудження яких передбачено генеральним планом розвитку населеного пункту місцевою радою призначається комісія у складі:

Голова комісії – заступник голови відповідної ради

або – заступник голови державної адміністрації міста (району);

– заступник голови відповідної ради (коли земельна ділянка вибирається в межах населеного пункту);

Члени комісії – начальник управління (відділу) земельних ресурсів;

– начальник управління (відділу) містобудування та архітектури;

– головний державний санітарний лікар;

– начальник управління екологічної небезпеки;

– начальник управління (відділу) охорони пам’яток;

– начальник інспекції державного пожежного нагляду;

– представник землекористувача;

– представник замовника.

Матеріали попереднього погодження розглядаються відповідною радою, яка приймає рішення про погодження місця розташування об’єкта.

Четверта сесія четвертого демократичного скликання

Раківчицька сільська рада, Коломийський район

Івано-Франківська область

02.08.2003р.

Про вибір та попереднє

погодження місця розташування торгової точки

Рішення

Раківчицька сільська рада дає дозвіл Лещенку Андрієві Юрієвичу провести вибір земельної ділянки та збір і підготовку матеріалів попереднього погодження, місце розташування деревообробного цеху в с. Раківчик, на вул. Стуса 42, Коломийського району.

Сільський голова

МП

Державний комітет України по земельних ресурсах

Коломийський районний відділ земельних ресурсів

01.02.2004

Висновок

Попереднього погодження місця розташування земельної ділянки Лещенка А.Ю для будівництва і обслуговування деревообробного цеху.

Розглянувши матеріали вибору та попереднього погодження місця розташування деревообробного цеху на земельній ділянці 0.0 га, на землях запасу Раківчицької сільської ради.

Коломийський районний відділ земельних ресурсів попередньо погоджує місце розташування деревообробного цеху по адресу: с. Раківчик, вул. Стуса 42, Коломийського району, Івано-Франківської області.

Начальник Коломийського районного

відділу земельних ресурсів П.І.Б.

АКТ

Вибору та обстеження

Земельної ділянки в с.Раківчик, на вул. Стуса 42, Коломийського району, Івано-Франківської області

20 березня 2004 с. Раківчик

Комісія в складі:

Заступник голови райдержадміністрації І.Курліщук

Голова комісії

Члени комісії:

Начальник СДПЧ-8 І.Вацик

Начальник відділу архітектури і містобудування І.Павлюк

Начальник районного відділу земельних ресурсів Д.Мігащук

Головний лікар райсанепідемстанції М.Микитюк

Начальник інспекції екологічної безпеки М.Стефак

Сільський голова П.І.Б

Представник замовника

Провела обстеження земельної ділянки Лещенка Андрія Юрієвича для будівництва та обслуговування деревообробного цеху, вивчила інженерну характеристику об’єкту, генплан населеного пункту, пропозиції замовника і відмічає, що дана ділянка знаходиться в с. Раківчик, по вул. Стуса 42 Коломийського району, Івано-Франківської області

Теперішнє використання земельної ділянки землі запасу

Призначення за генпланом комерційного використання

Площа земельної ділянки 0.0 га

Склад угідь с/г землі в тому числі рілля

Ділянка межує

З півночі _______________________________

З сходу _______________________________

З півдня _______________________________

З заходу _______________________________

На даній земельній ділянці розміщені:

— будівлі та споруди ——

— інженерні мережі ——

— зелені насадження ——

— вулична, шляхова мережа ——

— наявність пам’ятників культури ——

— охоронні зони ——

В районі ділянки запроектовані (проектуються) об’єкти ——

Землекористувач ділянки Раківчицька сільська рада

Умови вилучення ділянки оренда

Під’їзди (автодороги, залізничні колії)——

Умови реконструкції (виносу) інженерних мереж ——

Умови інженерного забезпечення об’єкту:

— водопостачання є

— каналізація є

— теплопостачання є

— паливопостачання є

— електропостачання є

— зв’язок є

Особливі умови: (Заповняються службами)

Відділу земельних ресурсів:________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Санепідемслужби:________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Інспекції екологічної безпеки:______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Держпожінспекція:_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Інших служб:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок:
Розглянувши клопотання та керуючись положеннями чинних нормативних документів та законодавчих актів комісія вважає, що __________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Додаток до акту: викопіювання з генплану населеного пункту або плану землекористування.

Примітка: у разі необхідності до роботи комісії залучати представників органів охорони культури, спадщини, державної автоінспекції, енергопостачання і газового господарства.

Голова комісії: _______________ І.Курліщук

Члени комісії _______________ І.Вацик

_______________ І.Павлюк

_______________ Д.Мігащук

_______________ М.Микитюк

_______________ М.Стефак

_______________

_______________

Коломийська районна державна адміністрація

Івано-Франківської області

Відділ архітектури та містобудування

01.02.2004

Висновок

Попереднього погодження місця розташування земельної ділянки Лещенко А.Ю. для будівництва і обслуговування деревообробного цеху.

Розглянувши матеріали вибору та попереднього погодження місця розташування деревообробного цеху на земельній ділянці 0.0 га, на землях запасу Раківчицької сільської ради.

Коломийський районний відділ архітектури і містобудування попередньо погоджує місце розташування деревообробного цеху по адресу: с. Раківчик, вул. Стуса 42, Коломийського району, Івано-Франківської області

Районний архітектор П.І.Б.

Міністерство екології та природних ресурсів

Державна екологічна інспекція в Коломийському районі

01.02.2004

Висновок

Попереднього погодження місця розташування земельної ділянки Лещенко А.Ю. для будівництва і обслуговування деревообробного цеху

Розглянувши матеріали вибору та попереднього погодження місця розташування деревообробного цеху на земельній ділянці 0.0 га, на землях запасу Раківчицької сільської ради, районна державна екологічна інспекція погоджує місце розташування деревообробного цеху по адресу: с. Раківчик, вул. Стуса 42, Коломийського району, Івано-Франківської області.

Начальник екологічної інспекції

в Коломийському районі П.І.Б.

Міністерство охорони здоров’я України

Коломийська районна санепідемстанція

01.02.2004

Висновок

Попереднього погодження місця розташування земельної ділянки . Лещенко А.Ю. для будівництва і обслуговування деревообробного цеху

Розглянувши матеріали вибору та попереднього погодження місця розташування деревообробного цеху на земельній ділянці 0.0 га, на землях запасу (рілля) Раківчицької сільської ради. Коломийський районна санепідемстанція попередньо погоджує місце розташування деревообробного цеху по адресу: с. Раківчик, вул. Стуса 42, Коломийського району, Івано-Франківської області

Районний архітектор П.І.Б.

Додатки

Додаток до договору:№__ від 25 березня 2004 року

К О Ш Т О Р И С № __

на проектно-вишукувальні роботи.

Найменування виду робіт
:

Комплекс робіт по складанню та виготовленню правоустановчих документів.

Найменування організації виконавця :

Землевпорядна організація ВП « Карпати»

Найменування організації замовника:

Лещенко Андрій Юрієвич

Замовник

Начальник районного відділу

земельних ресурсів

. Лещенко А.Ю. ___________________
02.04.2004 р. 02.04.2004 р.

Склав :

Перевірив:

25 березня 2004

Договір №__

Укладений між землевпорядною організацією ВП „Карпати” в дальнійшому „виконавець”, в особі директора Петрова В.І., що діє на підставі статуту, та Лещенком Андрієм Юрієвичем, в дальнійшому „замовник”

1. Замовник доручає, а виконавець бере на себе виконання комплексу робіт по оформленню право установчих документів на право користування земельною ділянкою.

2. Дана земельна ділянка знаходиться по адресу: вул. Стуса 42, с. Раківчик, Коломийського району, Івано-Франківської області.

3. Замовник представляє пакет документів попереднього погодження, а також проплачує аванс в розмірі 50% від кошторису, це є умовою початку роботи.

4. Оплата за виконані роботи визначається кошторисом, який є додатком до даного договору.

5. Договір складений у двох примірниках, перший у виконавця, другий у замовника.

6. Договір вступає в дію з моменту підписання його сторонами і діє до завершення робіт.

7. Замовник, при потребі, представляє виготовлені та відповідно оформлені право установчі документи на право користування земельною ділянкою на експертизу в обласне головне управління земельних ресурсів самостійно.

8. Всі питання вирішуються згідно діючого законодавства України.

Юридичні адреса сторін

Виконавець Замовник

Землевпорядна організація Лещенко Андрій Юрієвич

ВП „Карпати”

р/р 26006480006001 МФО 336677

В ІФФ „Приватбанк” Івано-Франківської області

Код 24684285

Свідоцтво № 0908215

Тел. 2-22-98

Підписи

Виконавець Замовник

М.П. ____________

(Підпис)

Розділ ІІІ

Землевпорядна експертиза проекту відведення та його затвердження

Друга сесія четвертого демократичного скликання

Раківчицької сільської ради

Рішення

30.04.2004 с. Раківчик

Про затвердження проекту відведення та надання земельної ділянки

Розглянувши проект відведення земельної ділянки під будівництво та обслуговування деревообробного цехуЛещенко А.Ю. та на підставі закону про місцеве самоврядування в Україні, земельного кодексу, законом України про оренду землі, Раківчицька сільська рада вирішила:

1) Затвердити проект відведення земельної ділянки Лещенко А.Ю. для будівництва та обслуговування деревообробного цеху в с.Раківчик, по вул. Стуса 42.

2) Надати в оренду строком на 25 років Лещенку А.Ю. за рахунок земель запасу Раківчицької сільської ради земельну ділянку площею 0.0 га в тому числі за рахунок ріллі в с.Раківчик по вул. Стуса 42 для будівництва і обслуговування деревообробного цеху.

3) Зобов’язати Лещенко А.Ю. укласти договір оренди земельної ділянки з Раківчицькою сільською радою та виконати обв’язки землекористування земельною ділянкою з вимогами статті 96 Земельного Кодексу України.

4) Встановити орендну плату за земельну ділянку в розмірі 100грн.

Сільський голова

М.П.

КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 квітня 2002 р. № 502

Київ

ПрозатвердженняПорядкузміницільового призначенняземель, якіперебуваютьу власностігромадянабоюридичнихосіб

Відповіднодостатті 20 Земельногокодексу (2766-14) УкраїниКабінетМіністрівУкраїнипостановляє


:

ЗатвердитиПорядокзміницільовогопризначенняземель, які перебуваютьувласностігромадянабоюридичнихосіб (додається).

Прем’єр-міністрУкраїни А.КІНАХ

Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановоюКабінетуМіністрівУкраїни від 11 квітня 2002 р. N 502

ПОРЯДОК

зміницільовогопризначенняземель, якіперебуваютьувласностігромадян абоюридичнихосіб

1.Цей Порядок визначає механізм щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, яка перебуває у власності громадянина або юридичної особи.

2.Змінацільовогопризначенняземельноїділянкипроводиться заподаннямзаяви (клопотання) їївласникадосільської, селищної, міськоїради, якщоземельнаділянкарозташованавмежахнаселеного пункту, аборайонноїдержадміністрації, якщоземельнаділянка розташованазамежаминаселеногопункту.

Дозаяви (клопотання) додаються:

а) копіядержавногоактанаправовласностіназемельнуділянку;

б) длягромадянина — власниказемельноїділянки – копіяпаспорта (серія, номерпаспорта, колиікимвиданийтамісцепроживання), дляюридичноїособи — власниказемельноїділянкикопіястатуту (положення) такопіясвідоцтвапродержавнуреєстраціююридичноїособи;

в) документищодовстановленихобмежень (обтяжень) таземельнихсервітутівнавикористанняземельноїділянки;

г) обгрунтуваннянеобхідностізміницільовогопризначення земельноїділянкиіззазначеннямїїрозміру.

3.Сільська, селищна, міська рада або районна держадміністрація розглядає заяву (клопотання) і з разі згоди на зміну цільового призначення земельної ділянки дає дозвіл на підготовку проекту її відведення:

складанняпроектувідведенняземельноїділянки, якщозміні цільовогопризначенняпідлягаєїїчастина;

перепогодженняпроектувідведенняземельноїділянкиз відповіднимиорганамивиконавчоївлади, якщозмініцільового призначенняпідлягаєвсяземельнаділянка.

4. Проект відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, складається державною або іншою землевпорядною організацією на замовлення власника земельної ділянки.

5. Умови і термін складання проекту відведення земельноїділянки визначаються договором, укладеним замовником з виконавцемробіт.

6. Проект відведення земельної ділянки погоджується або перепогоджується з органом земельних ресурсів, природоохоронним і санітарно-епідеміологічним органами, органом містобудування і архітектури та охорони культурної спадщини, а також підлягає державнійземлевпоряднійекспертизі, після якоїзамовникподає проектні матеріаливідповіднодосільської, селищної, міськоїради абодорайонноїдержадміністраціїдляприйняттярішення.

7. Сільська, селищна, міська рада розглядає проектні матеріали та приймає рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки, яка розташована в межах населеного пункту (крім земель, визначених пунктом 11 цього Порядку).

8. Районна держадміністрація розглядає подані проектні матеріали та приймає рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки, яка знаходиться за межами населеного пункту, якщо така зміна пов’язана з наступним використанням цієї ділянки для сільськогосподарських потреб, ведення лісового і водного господарства, будівництва об’єктів, призначених для обслуговування членів територіальних громад району (шкіл, лікарень, підприємств торгівлі тощо).

9. Якщо зміна цільового призначення земельної ділянки, яка розташована за межами населеного пункту, передбачає використання ділянок для інших потреб, ніж визначених пунктом 8 цього Порядку, районна держадміністрація розглядає проектні матеріали, готує свій висновок з цього питання і подає його разом з матеріалами до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної держадміністрації.

РадаміністрівАвтономноїРеспублікиКрим, обласна держадміністраціярозглядаєматеріалитаприймаєрішенняпрозміну цільовогопризначенняземельноїділянки (крімземель, визначених пунктом 10 цьогоПорядку).

10. Якщозмінацільовогопризначеннястосуєтьсяземельних ділянок — ріллі, багаторічнихнасадженьдля несільськогосподарськихпотреб, лісівпершоїгрупиплощеюпонад 10 гектарів, атакожземельнихділянокприродоохоронного, оздоровчого, рекреаційногопризначеннятаособливоціннихземель, щопроводитьсязарішеннямКабінетуМіністрівУкраїни, районна держадміністраціяподаєпроектніматеріалиразомізсвоїм висновкомдоРадиміністрівАвтономноїРеспублікиКрим, обласної держадміністрації.

РадаміністрівАвтономноїРеспублікиКрим, обласна держадміністраціярозглядаєподаніпроектніматеріалиіготуєсвій висновокдляподанняКабінетуМіністрівУкраїнидляприйняття відповідногорішення.

11. Змінацільовогопризначенняособливоціннихземель, розташованихумежахнаселеногопункту, проводитьсяпісля погодженнязВерховноюРадоюУкраїнизарішеннямсільської, селищної, міськоїради. Проектніматеріалинапогодженнядо ВерховноїРадиУкраїниподаютьсяВерховноюРадоюАвтономної РеспублікиКрим, обласною, КиївськоюіСевастопольськоюміською радою.

Змінацільовогопризначенняособливоціннихземель, розташованихзамежаминаселеногопункту, проводитьсяпісля погодженнязВерховноюРадоюУкраїнизарішеннямКабінету МіністрівУкраїни. ПроектніматеріалинапогодженнядоВерховної РадиУкраїниподаютьсяРадоюміністрівАвтономноїРеспублікиКрим, обласноюдержадміністрацією.

12. Рішеннясільської, селищної, міськоїрадиабо відповідногоорганувиконавчоївладипрозмінуцільового призначенняземельноїділянкиєпідставоюдляоформлення громадянинуабоюридичнійособідержавногоактанаправовласності наземельнуділянкуіззміненимцільовимпризначенням.

13. Уразіприйняттярішенняпровідмовуузмініцільового призначенняземельноїділянкисільська, селищна, міськарадаабо відповіднийорганвиконавчоївладипротягом 15 днівписьмово повідомляєпроцеїївласниказобгрунтуваннямпричинивідмови.

14. Уразінезгодивласниказемельноїділянкизрішенням сільської, селищної, міськоїрадиабоорганувиконавчоївладипро відмовуузмініїїцільовогопризначенняспірвирішуєтьсяв судовомупорядку.

Порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель, визначення земель сільськогосподарського призначення вказано:

Наслідки порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель

Порушення порядку встановлення та зміни цільового при­значення земель є підставою для:

а) визнання недійсними рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування про надання (передачу) земельних ділянок громадянам та юридичним особам;

б) визнання недійсними угод щодо земельних ділянок;

в) відмови в державній реєстрації земельних ділянок або визнання реєстрації недійсною;

г) притягнення до відповідальності відповідно до закону громадян та юридичних осіб, винних у порушенні порядку встановлення та зміни цільового призначення земель.

Визначення земель сільськогосподарського призначення та порядок їх використання

1. Землями сільськогосподарського призначення визнають­ ся землі, надані для виробництва сільськогосподарської про­дукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури або призначені для цих цілей.

2. До земель сільськогосподарського призначення належать:

а) сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги);

б) несільськогосподарські угіддя (господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім тих, що віднесені до земель лісового фонду, землі під господар­ськими будівлями і дворами, землі тимчасової консервації тощо).

3. Землі сільськогосподарського призначення передаються у власність та надаються у користування:

а) громадянам — для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби, ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

б) сільськогосподарським підприємствам — для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

в) сільськогосподарським науково-дослідним установам та навчальним закладам, сільським професійно-технічним училищам та загальноосвітнім школам — для дослідних і навчальних цілей, пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства;

г) несільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям, релігійним організаціям і об’єднанням громадян — для ведення підсобного сільського господарства.

4. Землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватись у власність іноземним громадянам, особам без громадянства, іноземним юридичним особам, іноземним державам.

Розділ І
V

Зміна цільового використання земель, які перебувають у власності громадян, або юридичних осіб

Список використаної літератури

1. Земельний Кодекс України.

2. Закон України про землеустрій.

3. Проект закону „Про державну землевпорядну експертизу”.

4. Постанова кабінету міністрів України від 11 квітня 2002р. №502, „Про порядок зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб”.

5. Еталон проекту відведення земельної ділянки юридичним та фізичним особам для будь-яких потреб. Київ 1999р.

6. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.

7. Український класифікатор форм власності на землю (УКФВЗ).

8. Український класифікатор цільового використання землі (УКЦВЗ).

9. Класифікатор обмежень прав власності та використання земельної ділянки.

10. Класифікатор обмежень прав використання чужої земельної ділянки (сервітути).

11. Норми оплати земельно-кадастрових робіт та послуг, Київ 2001р.

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

№п.п

Характеристика і види

№ частини, глави табл., і пунктів вказівок до розділу або глави збірника цін на проектні і розвідувальні роботи для будівництва.

Розрахунок вартості

Вартість

грн

1 2 3 4 5
1 Землевпорядні роботи з оформлення документів на право користування землею одиниця виміру – об’єкт р 5.4., розміру оплати земельно-кадастрових робіт( Держкомзем України) 853.50
2 Коефіцієнт ,який залежить від площі об’єкту п.3 роз.5.4 1-0,2 *(1-0.0000187)=0.80 0.
3

Коефіцієнт, який залежить від відстані

від організації-виконавця до об’єкта)

п.4 роз. 5.4.
4 Коефіцієнт, який залежить від кількості установ з якими погоджується проектна документація . п.9 роз.5.4

1.0+0.10*(5-1) =

=1.4

1.4
Всього
ПДВ 20%
в тому числі експертиза 3 %
Всього по кошторису