Реферат: Документальні методичні прийоми та контргльно-аудиторські процедури

Название: Документальні методичні прийоми та контргльно-аудиторські процедури
Раздел: Исторические личности

РЕФЕРАТ

НА ТЕМУ:

Документальні методичні прийоми та

контрольно-аудиторські процедури їх

Методичні прийоми фінансово-господарського контролю і аудиту пов’язані з використанням документальних методич­них прийомів і контрольно-аудиторських процедур. У про­цесі контролю господарських операцій перевіряють досто­вірність, законність і господарську необхідність їх на основі документів, у яких вони знайшли відображення. Контроль здійснюють за формою і змістом, зустрічною перевіркою операцій, взаємним контролем операцій і документів, аналі­тичними і логічними прийомами.

При перевірці первинних документів за формою
вста­новлюють додержання нормативно-правових актів при ві­дображенні господарських операцій у первинних докумен­тах, облікових регістрах. При цьому контролери керуються нормативними актами про документи і документооборот у бухгалтерському обліку. Для встановлення юридичної сили первинного документа перевіряють наявність таких рекві­зитів: найменування документа та його коду; дати складан­ня; змісту господарської операції; вимірників господарсь­кої операції (у кількісному і вартісному вираженні). Пере­віряють справжність підписів, звірених із зразком, що зна­ходяться у бухгалтерії, наявність штампів і печаток, розпи­сок про одержання цінностей тощо. Контролюють також наявність усіх додатків до первинних документів, підстав на відпуск цінностей, специфікацій, доручень. Одночасно перевіряють доброякісність документа, тобто його досто­вірність.

Виявляють випадки необірунтованих виправлень, підчи­щання, зміни кількості, ціни і суми у документах на відпуск цінностей. У кожному випадку на виправленому документі має бути зроблена спеціальна позначка, засвідчена підписа­ми всіх осіб, які брали участь у його складанні. Помилки у первинних документах виправляють так: закреслюють непра­вильний запис тексту або суми і над закресленим надпи­сують правильно текст або суму. Закреслювати треба од­нією лінією, щоб можна було прочитати виправлене. Після виправлення помилки у первинному документі роблять на­пис «Виправлено», що підтверджують підписами осіб, які підписали документ, а також проставляють дату виправлен­ня. На касових і банківських документах виправлення не допускаються.

Підписи осіб, відповідальних за складання машиночиталь-них первинних документів, можуть бути замінені паролем або іншим способом авторизації, який дає змогу одночасно ідентифікувати підпис відповідальної особи.

При перевірці первинних документів за формою у про­цесі контролю встановлюють, чи додержано нормативних актів про головних бухгалтерів, згідно з якими забороняється приймати до виконання і оформлення документи з опера­цій, що суперечать законодавству та встановленому порядку приймання, збереження і витрачання коштів, товарно-ма­теріальних та інших цінностей. Крім того, контроль за формою дає змогу виявити первинні документи, які мають позначення, що свідчать про використання їх в обліку господарських операцій раніше, тобто повторно, при ручній обробці — дати запису в обліковому регістрі, при машин­ній — відбитка штампа контролера, відповідального за об­робку. Додатки до прибуткових і видаткових касових орде­рів, а також документи, які є підставою для нарахування заробітної плати, підлягають обов’язковому погашенню штам­пом контролера, відповідального за обробку їх. Додатки до прибуткових і видаткових касових ордерів, а також доку­менти, які є підставою для нарахування заробітної плати, підлягають обов’язковому погашенню штампом або напи­сом від руки «Одержано» або «Оплачено» із зазначенням дати.

Недодержання встановленого порядку оформлення і по­гашення первинних документів часто призводить до прихо­вування зловживань і крадіжок цінностей. Так, необгрунтова­ні виправлення кількості виданих із складу на виробництво сировини і матеріалів знижують відповідальність винних у вчиненні незаконної операції. Порушення порядку погашення касових документів створює умови для повторного викорис­тання касових ордерів для списання грошей із підзвіту касира та проведення інших протиправних дій.

Перевірка документів за змістом
полягає у критичній оцінці змісту документа — відповідність характеру відобра­женої у ньому господарської операції, наявність інформа­ційного її відображення і правильність кодування показни­ків для машинної обробки інформації, обгрунтованість цін, застосування кількісних вимірників цінностей і операцій, закріплення матеріальної відповідальності за одержані цін­ності тощо. В окремих випадках, якщо виникають сумніви щодо змісту достовірності господарської операції, зафік­сованої у документі, аудитор може застосовувати метод службового розслідування —
викликати осіб, які брали участь у оформленні документа, уточнити його достовірність, а в разі потреби вимагати від цих осіб пояснення в письмовій формі.

Перевірка документів має’ велике значення при контролі виплат грошей особам, які не зараховані до спискового складу працівників підприємства. У цих випадках перевіряють пов­ноту, своєчасність і якість виконаної роботи, відображеної у документі на оплату і трудовому договорі. При цьому вико­ристовують методичний прийом контрольного заміру вико­наної роботи, а якщо це неможливо, то прийоми вибіркових спостережень, спеціальну експертизу або камеральну перевір­ку, а також інші контрольно-аудиторські процедури. Пере­вірка первинних документів на списання сировини, напівфаб­рикатів, комплектуючих виробів, на витрати виробництва продукції дає змогу виявити витрати, які відповідно до тех­нології виробництва не відносять до цього виду продукції, а також інші порушення технологічної і конструкторської до­кументації, крадіжки цінностей.

Достовірність операції, зафіксованої у документі, кон­тролюють також зустрічною перевіркою
документів. Цей спосіб використовується, як правило, тоді, коли у здійснен­ні операції, відображеної у документі, брала участь інша організація або інший підрозділ одного об’єднання, під­приємства. Насамперед перевіряють рахунки постачаль­ників товарно-матеріальних цінностей, квитанції і відомості на здавання виторгу в установи банку, рекламації та пре­тензії.

Зустрічна перевірка дає можливість виявити факти част­кового або повного неоприбуткування матеріальних цінностей на підприємстві, одержаних від постачальників або з оптових баз. Для виявлення подібних випадків потрібна письмова відповідь на запитання аудитора про кількість і дату відпу­щених або відвантажених матеріалів, їхню вартість. Пись­мова відповідь підлягає зустрічній перевірці з документами підконтрольного підприємства. Так, при проведенні аудиту на фабриці «Киянка» старшим аудитором виробничого об’єд­нання «Київтрикотаж» проведено взаємну перевірку розра­хунків із Чернігівською прядильною фабрикою, що дало змогу виявити неоприбуткованого трикотажного полотна на 11 400 грн. (табл. 5.3). Разом з тим виявлено нетотожність обліку розрахунків постачальника — Чернігівської прядиль-

Таблиця 5.3

АКТ

взаємної вивірки розрахунків із дебіторами і кредиторами

20 квітня 19 __ р. м. Киїн

Проведено взаємну вивірку розрахунків старшим аудитором ВО «Київ-трикотаж» В. А. Борисенко між фабрикою «Киянка» і Чернігівською пря­дильною фабрикою станом на 19 квітня 19 __ р.

При перевірці розрахунків на рахунку «Розрахунки з різними дебітора­ми і кредиторами» встановлено:

ної фабрики. За виявленим фактом аудит встановлює, чи не є вони приховуванням крадіжок цінностей і хто несе відпо­відальність за завданий збиток.

Взаємний контроль операцій
здійснюється аналогічно зуст­річній перевірці документів, але при цьому досліджують до­кументи по операціях, які здійснювалися на підприємстві, що контролюють. Контролю підлягають первинні докумен­ти, облікові регістри, машинограми. Наприклад, контролю­ють внутрішній відпуск матеріалів з одного цеху підприєм­ства в інший, повернення матеріалів із цеху на склад та ін. При цьому перевіряють необхідність виконання господарсь­кої операції, чи не є вона результатом приховування нестачі цінностей або інших зловживань і порушень нормативно-правових актів.

Як приклад розглянемо контроль використання сирови­ни на підприємстві громадського харчування. Спочатку скла­дають контрольний розрахунок витрачання продуктів за нормами розкладки на випущені вироби за підконтрольний

Т а б л й ц я 5.4

Їдальня «Юність»

Контрольний розрахунок витрат продуктів згідно

з нормами розкладки на випущені вироби за період з 1 січня 19 __ р. по 31 березня 19 —— р.

період (табл. 5.4). Це дає змогу встановити за найменуван­ням витрати сировини згідно з нормами рецептур, відобра­жених у калькуляції вартості страв. Потім на підставі звітін завідуючих виробництвом і первинних документів про пе­реміщення сировини, а також її списання на виготовлення страв і кулінарних виробів способом оберненого калькулю­вання
складають контрольну відомість фактичного вико­ристання сировини порівняно з нормами (табл. 5.5). Це дає змогу встановити недовкладення сировини у вироби або не­еквівалентну заміну сировинного набору у корисливих цілях.

Аналітична перевірка
документів поєднується з викорис­танням обліково-обчислювальних і логічних процедур. При цьому аналітичне перевіряють правильність застосування цін на конкретні товари, матеріали, розрахунки природних втрат, створення різних фондів за допомогою обліково-обчис­лювальних процедур щодо перевірки арифметичних опера­цій (таксування, підбиття підсумків та ін.), відображених

Таблиця 5.5

Їдальня «Юність»

Контрольна відомість використання сировини у виробництві громадського харчування, складена способом оберненого калькулювання за період з 1 січня 19 __ р. по 31 березня 19 __ р.

у первинних документах, облікових регістрах і машино­грамах.

Аналітична перевірка документів із застосуванням облі­ково-обчислювальних контрольно-аудиторських процедур доцільна там, де ведеться тільки вартісний облік товарно-матеріальних цінностей. Насамперед це стосується роздріб­ної торгівлі, коли необхідно встановити облік товарів за їх номенклатурою і асортиментом. При цьому застосовують методичний прийом відновлення натурально-вартісного об­ліку
обороту товарно-матеріальних цінностей.

Розглянемо відновлення натурально-вартісного обліку товарів у магазині «Будинок радіо» за ревізійний період (табл. 5.6).

Виявлено, що у підзвіті матеріально відповідальної осо­би реалізовано на 5 шт. більше радіоприймачів «Олімпік» на суму 150 грн., що відображено в обліку надходження їх від постачальників, а наявність радіоприймачів «Меридіан» в кількості 2 шт. на суму 100 грн. не підтверджена прибут­ковими документами. Наведені дані дають підставу вважа­ти, що має місце порушення Положення про поставку това­рів народного споживання з корисливою метою, що необ­хідно перевірити у процесі аудиту із застосуванням інших контрольно-аудиторських процедур (зустрічної перевірки документів, контролю операцій, а також слідчим спосо­бом).

Логічний спосіб
перевірки документів поєднують з проце­дурами нормативно-правового регулювання правильності відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку, обгрунтованості фондоутворюючих показників, додержання законодавства щодо операцій, відображених у документах. Цей спосіб широко застосовують при контролі цін на реалі­зовані товари, використанні машин і обладнання, а також у випадках, коли у документах немає даних про їхні техніко-експлуатаційні характеристики.

Отже, використання у фінансово-господарському контролі та аудиті документальних методичних прийомів дає змогу дати кількісну і якісну оцінку виявлених недоліків, встанови­ти відповідальних за них осіб і виявити розмір матеріальної відповідальності.

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

За даними бухгалтерського

обліку, грн.

№ пор.

Зміст записів

фабрики

«Киянка»

Чернігівської

прядильної

фабрики

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

Сальдо до вивірки розрахунків

175

258

Відпущено трикотажного полотна

100 м по 11,4 грн. за метр на загаль­

ну суму 1140 грн. за дорученням

№ 118 від 10.02.19 р., виданим

фабрикою «Киянка» експедитору

В. С. Яровому

1140

2

Повернено Чернігівській прядиль­

ній фабриці трикотажного полотна

через виробничий брак відповідно

до залізничної накладної № 08175

від 15.02.19 р. 115 м по 11 грн.

за метр на загальну суму 1115 грн.

1115

3

Часткова відмова від акцепту

через завищення цін на трикотаж­

не полотно, відвантажене на адре­

су фабрики «Киянка» по рахунку

№ 49 від 01.04.19 р. на суму

68,3 грн.

68,3

Всього

1140

1183,3

Сальдо після вивірки розрахунків 11 575 11 575

Сума прописом: Одинадцять тисяч п’ятсот сімдесят п’ять грн.

Старший аудитор ВО «Київтрикотаж» В. А. Борисенко

Головний бухгалтер фабрики «Киянка» К. І. Гарай

Головний бухгалтер Чернігівської

прядильної фабрики І. В. Сошко