Курсовая работа: Організація швацького виробництва. Розрахунок та аналіз потоку

Название: Організація швацького виробництва. Розрахунок та аналіз потоку
Раздел: Промышленность, производство

ТЕМА

Організація ШВАЦЬКОГО виробництва. Розрахунок та аналіз потоку

1. Попередній розрахунок потоку

Мета розрахунку потоку розподіл асортименту за потоками цеху, надання характеристики потокам і цеху, визначення їх параметрів (потужності, чисельності робітників, кількість робочих місць, площі потоку та цеху).

Попередній розрахунок потоків виконують для того, щоб з самого початку проектування на основі аналізу вихідних даних та показників роботи потоків виконати розміщення їх у цеху, визначити найбільш вдосконалені та ефективні форми організації потоків.

У першу чергу виконують розрахунки показників роботи основного потоку. У кожному потоці визначають такт потоку, чисельність робітників, потужність потоку, кіль кість робочих місць, довжину поточної лінії, площу для розміщення потоку.

Вихідними даними для попереднього розрахунку є :

— Асортимент виробу, трудомісткість виготовлення виробу;

— Потужність потоку, виражена випуском виробів у зміну (у одиницях) або кількістю робітників, які беруть участь у виготовленні виробу.

Попередній розрахунок потоку представлено в таблиці 1.

Таблиця 1. Параметри потоку. Назва виробу: Костюм жіночий

Примітка:

Кср – коефіцієнт, який показує кількість місць на одного робітника, в залежності від асортименту;

R – тривалість робочої зміни, 28800 с;

L – крок робочого місця, в залежності від асортименту;

Sн – санітарна норма робочої площі на одного виробничого працівника, залежить від асортименту та організаційної форми потоку, береться з довідника.

При реорганізації діючого потоку вихідними даними для попереднього розрахунку потоку, який проектується, буде площа, яку займає потік.

Згідно із санітарною нормою на одного виробничого працівника визначають кількість робітників за формулою:

N=S/Sн (1)

Таблиця 2 Трудомісткість виготовлення виробу за стадіями та вузлами обробки

Найменування параметру Умовне позначення Розрахункова формула Розрахунок параметру Значення параметру
Трудомісткість виготовлення виробу, с Т З технологічної послідовності 5850
Потужність потоку, од М М=R/t М=28800/79 364
Кількість робітників, чол. N N=S/Sн N=504/6,8 74
Такт потоку, с t t=T/N t=5850/74 79
Кількість робочих місць Крм. Крм.=N*Кср. Крм.=74* 1,1 81
Довжина поточної лінії, м L L=Крм*l L=81*1,2 97,64
Площа потоку, м кв. S S=N*Sн Зтехнічного завдання 504

Примітка:

1. Час обробки береться з технологічної послідовності.

2. Розрахункова чисельність робітників визначається відношенням часу обробки вузла до такту потоку, розраховується з точністю до 0,01.

3. Довжина поточної лінії розраховується тільки для агрегатного, конвеєрного потоків.

4. Площа розраховується за секціями.

2. Аналіз вихідних даних, вибірі обґрунтування типу потоку, його структури вида запуску виробів у потік, характеристика живлення потоку, транспортних засобів

На швейних підприємствах цехові методи організації виробництва з характерним для них групіровкою обладнання за його видами, а не в порядку ходу технологічного процесу витіснені поточними методами. Поточні методи найбільш ефективні і відповідають вимогам передової організації виробництва. При поточних методах виробництва швейні підприємства виготовляють однотипні (однорідні) вироби великими партіями, увесь виробничий процес виконується безперервно і заснований на технологічно послідовному переході від однієї операції до іншої за тактом.

Форми організації виробничих потоків, які використовуються на швейних підприємствах різноманітні. Можливість використовувати ту чи іншу форму залежить від співвідношення багатьох виробничих факторів.

Усі фактори, які визначають організаційні форми виробничих потоків, взаємно пов’язані: підсилення одних з них призводить до інтенсифікації інших. Так, від степені розподілу праці залежить механізація виробничих процесів; степінь механізації впливає на удосконалення технологічних режимів; розширення асортименту продукції ускладнює організацію управління виробничими потоками і т. д. Тому при побудові організаційної форми потоку необхідно комплексно розв’язувати питання удосконалення технологічних режимів, конструювання використовуємих засобів праці, організації праці і заробітної плати, визначення кваліфікації і ступіні спеціалізації виконавців виробничих операцій.

Тип потоку, його структура, вид і спосіб запуску виробів та деталей у потік, транспортувальні засоби можуть бути визначені технічним завданням або обиратися, аналізуючи вихідні дані та параметри розрахунку, враховуючи досягнення науки та техніки, використовуючи передовий досвід роботи підприємства швейної галузі.

Необхідно обгрунтувати потік, який проектується з позиції:

— потужності (малої, середньої, великої, раціональної, оптимальної);

— структури (секційний, несекційний);

— кількості секцій та розміщення їх на плані цеху, рух вантажопотоку)

— рівня спеціалізації (одномодельний, багатомодельний);

— ритму роботи (вільний, регламентований, комбінований);

— способу передачі напівфабрикату та використання транспортуючих засобів (конвеєр, автоматичне адресування,безпривідні засоби);

— вид руху напівфабрикату (паралельний, послідовний);

— види запуску деталей у потік ( поштучний, пачковий, централізований, децентралізований);

— наступності змін (змінні, незмінні);

— форми організації потоку (агрегатний, конвеєрний, агрегагно-груповий );

При виборі типу потоку слід надавати перевагу високопродуктивним секційним потоком з високою мобільністю.

До організаційної форми потоку з вільним ритмом можна віднести агрегатно- групові потоки (АГП). АГП відрізняються від секційних конвеєрних потоків системою розташування робочий місць, способами передачі напівфабрикатів між окремими групами робочих і організацією роботи.

Характерною рисою АГП є секційне розміщення робочих місць. Робочі місця розташовуються у вигляді невеликих груп різним розміщенням робочих столів відносно один одного. Різноманітне розташування робочих місць використовується для зменшення шляху напівфабрикату і для збільшення рухливості потоку при переході з одного циклу моделей на другий.

Агрегатно- груповий потік складається з трьох секцій- заготовчої, монтажної і оздоблюючої. В кожній секції робочі місця розташовані групами в відповідності з ходом технологічного процесу виготовлення деталі або вузла. В середині групи передача виробів виконується пачками.

Запуск крою пачками дозволяє виконувати операції для всієї пачки деталей безпереривно (ланцюгом), що за допомогою скорочення триивалості допоміжних прийомів підвищує продуктивність праці.

Особливістю агрегатно- групових потоків є попереднє комплектування операцій не за тактом, а за принципом їх технологічної однорідності і спеціалізації робочих на виготовлення окремих деталей. При такому принципі комплектування операцій в результаті наступного розрахунку вже по такту групи робочих місць будуть мати одного, двох, трьох і більше виконавців.

Число груп робочих місць залежить в основному від потужності потоку і числа деталей у виробі.

В АГП відсутній організований ритм роботи. Кожен виконавець виконує доручену йому операцію темпі, відповідному його індивідуальним здібностям, а обробка деталей пачками дає можливість кожному робочому працювати спокійно, в той же час не затримуючи наступну операцію при недостатній продуктивності праці попереднього працівника.

В АГП найбільше поширення отримав послідовний запуск виробів.

Просування предметів праці за ходом технологічного процесу не завжди буває можливим із-за комплектування організаційних операцій по вузлам, дотримання вимог по вузлової спеціалізації робітників, виконання операцій на одному і тому ж обладнання, технологічної послідовності обробки, відповідність норм часу на операцію такту потоку.

Використання таких потоків забезпечує глибоку спеціалізацію робітників, економію часу на перемішуючих прийомах.

3. Складання технологічної схеми потоку

Вихідними даними для складання технологічної схеми є:

— послідовність технологічної обробки виробу;

— такт потоку;

— тип потоку і вид запуску, які визначені при попередньому розрахунку.

Для того щоб отримати найбільш оптимальний варіант технологічної схеми потоку, спочатку складають її чернетку – узгодження часу операцій потоку (комплектування). Роботу проводять у такій послідовності: розраховують умови узгодження, підбирають виробничі вимоги до організаційних операцій згідно з типом потоку, виконують узгодження часу операцій потоку, виконують аналіз узгодження і при необхідності вносять уточнення в умовах розрахунку потоку ( такт потоку, умови узгодження, потужність), а тоді оформлюють технологічну схему потоку.

3.1 Умови узгодження часу операцій з тактом потоку змінюються відповідно з обраним типом потоку.

Tp
= (0,9-1,1)*k (2)

0,9-1,1 – коефіцієнт узгодження потоків з вільним ритмом;

k – кількість робітників на операцію.

Дані розрахунку умов узгодження операцій для різної чисельності робітників доцільно занести у таблицю.

Таблиця 3. Умови узгодження часу операцій потоку

Стадія виготовлення та вузол обробки виробу Час обробки, с Розрахункова чисельність робочих Довжина потокової лінії, м Площа потоку, м кв.
Підготовка крою до пошиття
Запуск деталей сспідниці 79 1
Обробка спідниці
Заготовча секція
Обробка переднього полотнища спідниці 123 1,56
Обробка задньоьго полотнища 455 5,76
Обробка переднього відлітного полотнища спідниці 473 5,98
Обробка воланів 195 2,46
Обробка обшивок 108 1,36
Разом по заготовчій секції 1354 17,12
Монтажна секція 1530 19,4
Запуск деталей блузи 79 1
Обробка блузи
Заготовча секція
Обробка пілочок 330 4,17
Обробка рукавів і обшивок 237 3
Обробка коміру 161 2,04
Разом по заготовчій секції 728 9,21
Монтажна секція 1355 17,15
Оздоблююча секція 725 9,17
Разом по виробу 5850 74,1

3.2 Виробничі вимоги до комплектування

При узгодженні операцій потоку, крім умов узгодження операцій за часом, необхідно враховувати виробничі вимоги, які для різних типів мають свої особливості.

Якщо у конвеєрному потоці першочерговою умовою є точне дотримання послідовності технологічної обробки, обмеження застосування кратних операцій, незначне відхилення часу організаційних операцій, то в агрегатно – групових потоках кратні операції використовуються дуже широко, допускається зворотній рух напівфабрикатів (при умові зручності), більш вільні часові умови, але дуже жорсткі умови максимальної спеціалізації, яка забезпечує найкраще використання робочої сили та обладнання (особливо на спец машинах та напівавтоматах). Комплектування виконують по деталях та вузлах, зберігаючи технологічну доцільність скорочення допоміжних прийомів праці. Обробка вузлів та деталей виконується окремими групами робітників.

Необхідно також дот римуватись таких виробничих умов. Як однорідність операцій по розрядам (комплектуються операції з однаковими або суміжними розрядами), за матеріалом, який обробляється, за спеціальностями та інше.

За результатами комплектування технологічних операцій складають таблицю, яка є основою для складання організаційно-технологічної схеми потоку – основного виробничого документу.

Аналіз попереднього комплектування проводиться з метою з’ясування недоліків в узгодженні та їх усунення до оформлення схеми за трьома показниками:

— коефіцієнт навантаження потоку;

— графіку узгодження;

— монтажному графіку.

Насамперед перевіряючи узгодження часу операцій усього потоку в цілому (завантаженість) та секцій потоку за коефіцієнтом узгодження. Допускається відхилення Кз для потоків з регламентованим ритмом +2,-2.

Аналіз узгодження часу кожної організаційної операції потоку, її спеціалізації виконують за допомогою графіка узгодження або діаграмою навантаження.

Монтажний графік висловлює порушення технологічної операції послідовності обробки виробу.

3.3 Технологічна схема потоку

Технологічна схема потоку – основний технологічний документ, який складається на основі комплектування технологічних операцій в організаційні після його аналізу.

По технологічній схемі потоку виконується розпланування робочих місць, визначення кількості обладнання, оснащення робочих місць інструментами та приладдями, закріплення організаційних операцій за конкретним виконавцем, нарахування заробітної плати працівникам, розрахунок техніко-економічних показників потоку.

Технологічна схема потоку має бути оформлена у вигляді таблиці (див. Таблицю 1 ).

Оформляючи технологічну схему потоку слід мати на увазі :

1. Номер організаційної операції проставляється у послідовному зростанні, в підсумковій частині операції.

2. Для несекційних потоків у графі 2 стадія не проставляється, назва вузла пишеться тільки для агрегатно-групових та групових потоків. Номер технологічної операції відповідає номеру цієї операції у технологічній послідовності, зміст організаційної операції складається з технологічних, які увійшли до організаційної операції із зазначенням деталі, на якій виконують операцію.

3. Вид роботи визначається спеціальністю, має своє умовне позначення:

Р – ручна,

М – машинна,

С – спеціальна,

П – прасувальна,

Пр – пресова.

4. Розряд роботи встановлюється згідно тарифно-кваліфікаційного довідника і відповідає розряду роботи у технологічній послідовності. У підсумковому рядку вказують найвищій розряд з основної спеціальності.

5. Норма часу на виконання операції складається із суми часу на виконання технологічної операції.

6. розцінка по організаційній операції визначається множенням секундної тарифної ставки на норму часу на виконання технологічної операції. Якщо в організаційну операцію входять технологічні операції різних розрядів, розцінку слід розраховувати по кожній технологічній операції з точністю до 0,01. розцінка по організаційній операції у цьому випадку визначається сумарно у підсумковому рядку.

7. Норма виробітку за зміну встановлюється діленням тривалості робочої зміни на час виконання організаційної операції і проставляється у підсумковому рядку.

8. Розрахункова кількість робітників розраховується по кожній організаційній операції шляхом ділення виконання організаційної операції на такт потоку з точністю до 0,01.

9. Фактична кількість робочих встановлюється за розрахунковою, застосовуючи правила заокруглення для кожної організаційної операції.

10. Обладнання, інструмент та пристосування – у відповідності з технологічною послідовністю по неподільних операціях. Клас і тип обладнання, форма, країна-виробник.

Кожна організаційна операція підкреслюється, пишеться «разом», і заповнюються графи: 1,3,4,5,6,7,8,9,10.

Графи : 2,3,4,5,6,10 заповнюються по кожній технологічній операції.

У кінці схеми підраховується норма часу на виготовлення виробу, сумарна відрядна розцінка за виготовлення виробу, кількість робочих розрахункова та фактична. Якщо потік секційний, усі ці показники розраховуються по кожній секції.

потік виріб швейний комплектування

Таблиця 4 Технологічна схема потоку Назва виробу Костюм жіночий Такт потоку, с 79 Потужність потоку за зміну, од 364 Час на виготовлення виробу, с 5850 Кількість робітників в потоці, чол 74

Чисельність робітників Величина мінімального часу організаційної операції, с Величина максимального часу організаційної операції, с
1 t=0,9*79*1=71 t=1,1*79*1=87
2 t=0,9*79*2=142 t=1,1*79*2=174
3 t=0,9*79*3=213 t=1,1*79*3=261
4 t=0,9*79*4=184 t=1,1*79*4=348
5 t=0,9*79*5=355 t=1,1*79*5=435

4 Аналіз технологічної схеми потоку

Аналіз технологічної схеми потоку проводиться розрахунковим та графічним методами.

Коефіцієнт узгодження потоку визначається за формулою:

Кз= Т/Nф*t (4)

Кз= 5850/74*79=1,00

Де: Т- трудомісткість виготовлення виробу, за схемою, с;

Nф- фактична кількість робітників, за схемою, чол;

t- такт потоку, с.

Коефіцієнт узгодження дозволяє аналізувати завантаженість потоку в цілому і вважається вірним, якщо він дорівнює 1. Межа допустимих відхилень 2 % (0,98/1,02).

Аналіз розрахованого Кз, вказує, що потік завантажено нормально і дорівнює 1.

Графічний аналіз проводиться за графіком узгодження часу операцій та монтажним графіком. Аналізуючи потік за графіком узгодження, слід підкреслити, як завантажені початкові операції потоку, як впливає навантаження на живлення потоку і як в зв’язку з цим буде забезпечуватися ритм потоку та інше.

Монтажний графік дає наочне уявлення про структуру потоку, порядок обробки дрібних деталей та монтаж виробу, використання кратних операцій, адресування коробок в кругових потоках.

Монтажний графік для АГП має свої особливості: виділяються самостійні групи за паралельною заготовкою деталей та вузлів, відмічається послідовність обробки деталей, повернення деталей, якщо воно має місце, наявність перекидання деталей, кратних операцій.

Аналізуючи монтажний графік, можна визначити дотримання технологічної послідовності.

Складність виготовлення виробу характеризується середнім тарифним розрядом у потоці, а ступень механізації –коефіцієнтом механізації. Для їх визначення з метою аналізу складається зведена таблиця чисельності робочих потоку за даними технологічної схеми, яка характеризує технічний рівень потоку: кваліфікацію(розряд робіт), механізацію робіт.

Доцільно заздалегідь скласти допоміжну таблицю витрат часу операцій для кожної спеціальності та розряду окремо. Витрати часу беруться за технологічними операціями з технологічної схеми потоку.

На підставі підсумкових даних часу допоміжних таблиць заповнюється зведена таблиця чисельності робітників потоку(Таблиця 5).

Таблиця 5 Зведена таблиця чисельності робітників

№ організаційної операції Стадія, вузол, номер та зміст технологічної операції Вид роботи Розряд роботи Норма часу, с Розцінка за одиницю Норма виробітку за зміну, од Кількість робітників Обладнання ,пристосування
розрахункова фактична
1 1 Запуск деталей спідниці Р 2 79
79 14,615 1 1
2 3 Зшити виточки на передньму полотнищі М 2 41 GC 6180 ME 2 Typical
6 Зшити виточки на задньому полотнищі М 2 41
82 7,585 351 1,38 1
3 4 Запрасувати виточки на передньому полотнищі Пр 3 39 GS 394 K+395/11
7 Запрасувати виточки на задньому полотнищі Пр 3 39
78 7,995 369 0,98 1
4 5 Обметати лівий зріз переднього полотнища С 3 43 4,4075 747 F – 514 M 2 – 24 Siruba
9 Обметати лівий зріз заднього полотнища С 3 43 4,4075
№ організаційної операції Стадія, вузол, номер та зміст технологічної операції Вид роботи Розряд роботи Норма часу, с Розцінка за одиницю Норма виробітку за зміну, од Кількість робітників Обладнання ,пристосування
розрахункова фактична
86 8,815 334 1,08 1
5 8 Обметати середні зрізи задньго полотнища С 3 87 747 F – 514 M 2 – 24 Siruba
87 8,9175 331 1,1 1
6 10 Пришити потаємну застібку на тасьму «блискавка» М 4 130 14,768 GC 6180 ME 2 Typical
11 Зшити середній зріз заднього полотнища М 3 42 4,305
172 19,073 167 2,17 2
7 12 Розпрасувати середній зріз заднього полотнища Пр 3 73 GS 394 K+395/11
73 7,4825 394 0,92 1
8 13 Зшити виточку на відлітному полотнищі М 2 27 2,4975 GC 6180 ME 2 Typical
15 Пришити кант до нижнього зрізу відлітного полотнища М 3 53 5,4325
80 7,93 360 1,01 1
9 16 Пришити волан до нижнього зрізу відлітного полотнища С 3 72 757 F – 516 H 2 – 56 Siruba
72 7,38 400 0,91 1
10 17 Прокласти оздоблюючу строчку по низу відлітного полотнища на 0,1 см від краю М 3 78 GC 6180 ME 2 Typical
78 7,995 369 0,98 1
№ організаційної операції Стадія, вузол, номер та зміст технологічної операції Вид роботи Розряд роботи Норма часу, с Розцінка за одиницю Норма виробітку за зміну, од Кількість робітників Обладнання ,пристосування
розрахункова фактична
11 14 Запрасувати виточку на відлітному полотнищі Пр 3 23 2,3575 GS 394 K+395/11
18 Припрасувати низ відлітного полотнища Пр 2 52 4,81
75 7,1675 384 0,95 1
12 19 Обметати припуск по лівому зрізу відлітного полотнища С 3 40 747 F – 514 M 2 – 24 Siruba
20 Обметати нижній зріз волану на відлітному полотнищі С 3 47
87 8,9175 331 1,1 1
13 21 Запрасувти припуск по лівому зрізу відлітного полотнища Пр 3 81 GS 394 K+395/11
81 8,3025 355 1,02 1
14 22 Обметати поперечні сторрони воланів С 3 71 747 F – 514 M 2 – 24 Siruba
71 7,2775 405 0,89 1
15 23 Зшити лівий зріз воланів М 2 41 GC 6180 ME 2 Typical
26 Зшити обшивку переднього полотнища з обшивками заднього полотнища М 2 33
74 6,845 389 0,93 1
№ організаційної операції Стадія, вузол, номер та зміст технологічної операції Вид роботи Розряд роботи Норма часу, с Розцінка за одиницю Норма виробітку за зміну, од Кількість робітників Обладнання ,пристосування
розрахункова фактична
16 24 Розпрасувати шви зшивання воланів Пр 2 36 GS 394 K+395/11
27 Розпрасувати шви зшивання обшивки Пр 2 35
71 6,5675 405 0,89 1
17 25 Обметати нижній зріз воланів С 3 47 747 F – 514 M 2 – 24 Siruba
28 Обметати нижній зріз обшивки С 3 40
87 8,9175 331 1,1 1
18 29 Зшити лівий зріз спідниці М 3 73 GC 6180 ME 2 Typical
73 7,4825 394 0,92 1
19 30 Розпрасувати шов зшивання лівого зрізу Пр 2 71 GS 394 K+395/11
71 7,2775 405 0,89 1
20 31 Пришити оздоблюючий кант до низу спідниці М 3 157 GC 6180 ME 2 Typical
157 16,0925 183 1,98 2
21 32 Пришити волан до низу спідниці С 3 80 757 F – 516 H 2 – 56 Siruba
80 8,2 360 1,01 1
22 33 Прокласти оздоблюючу строчку по низу спідниці на 0,1 см від краю М 4 82 GC 6180 ME 2 Typical
82 9,3152 351 1,03 1
23 34 Припрасувати низ спідниці Пр 2 81 GS 394 K+395/11
81 0,0925 355 1,02 1
№ організаційної операції Стадія, вузол, номер та зміст технологічної операції Вид роботи Розряд роботи Норма часу, с Розцінка за одиницю Норма виробітку за зміну, од Кількість робітників Обладнання ,пристосування
розрахункова фактична
24 35 Пришити відлітне полотнище вздовж запрасованого зрізу М 3 24 GC 6180 ME 2 Typical
36 Прокласти оздоблюючу строчку по лівому зрізу відлітного полотнища М 3 49
73 7,4825 394 0,92 1
25 37 Підшити низ волану відлітного полотнища М 4 72 GC 6180 ME 2 Typical
72 8,1792 400 0,91 1
26 38 Обметати правий зріз переднього і відлітного полотнища разом С 3 75 747 F – 514 M 2 – 24 Siruba
75 7,6875 384 0,94 1
27 39 Обметати правий зріз заднього полотнища С 3 75 747 F – 514 M 2 – 24 Siruba
75 7,6875 384 0,94 1
28 40 Зшити бічний зріз М 3 78 GC 6180 ME 2 Typical
78 7,995 369 0,98 1
29 41 Розпрасувати бічний зріз Пр 2 71 GS 394 K+395/11
71 6,5675 405 0,89 1
30 42 Обметати низ спідниці С 3 87 747 F – 514 M 2 – 24 Siruba
87 8,9175 331 1,1 1
31 43 Підшити нижній зріз спідниці М 3 146 GS 394 K+395/11
№ організаційної операції Стадія, вузол, номер та зміст технологічної операції Вид роботи Розряд роботи Норма часу, с Розцінка за одиницю Норма виробітку за зміну, од Кількість робітників Обладнання ,пристосування
розрахункова фактична
146 14,965 197 1,84 2
32 44 Припрасувати низ спідниці Пр 3 74 GS 394 K+395/11
74 7,585 389 0,93 1
33 45 Пришити до верхнього зрізу спідниці обшивку М 3 40 GC 6180 ME 2 Typical
46 Настрочити припуски на обшивку М 3 46
86 8,815 334 1,08 1
34 47 Пришити обшивку до застібки М 3 76 GC 6180 ME 2 Typical
76 7,79 378 0,96 1
35 48 Припрасувати верхній зріз спідниці Пр 3 73 GS 394 K+395/11
73 7,4825 394 0,92 1
36 49 Запуск деталей блузи Р 2 79
79 14,615 364 1 1
37 49 Зшити витоки на пілочках М 2 28 2,59 GC 6180 ME 2 Typical
50 Пришити кант до пілочок М 3 59 6,0475
87 8,6375 331 1,1 1
39 51 Пришити кокетки до пілочок С 4 87 757 F – 516 H 2 – 56 Siruba
87 9,8832 331 1,1 1
39 52 Запрасувати виточки на пілочках Пр 2 23 2,1275 GS 394 K+395/11
53 Запрасувати шов пришивання кокеток до пілочок Пр 3 50 5,125
№ організаційної операції Стадія, вузол, номер та зміст технологічної операції Вид роботи Розряд роботи Норма часу, с Розцінка за одиницю Норма виробітку за зміну, од Кількість робітників Обладнання ,пристосування
розрахункова фактична
73 7,2525 394 0,92 1
40 54 Прокласти оздоблюючу строчку по низу кокеток М 4 83 GC 6180 ME 2 Typical
83 9,4288 346 1,05 1
41 55 Закріпити по окатам рукавів склади М 3 71 GC 6180 ME 2 Typical
71 7,2775 405 0,89 1
42 58 Обметати нижній зріз обшивок пройм С 3 38 747 F – 514 M 2 – 24 Siruba
83 8,5075 346 1,05 1
43 57Підшити нижні зрізи рукавів М 3 83 GC 6180 ME 2 Typical
83 8,5075 346 1,05 1
44 59Обшити верхній комір нижнім М 3 61 GC 6180 ME 2 Typical
60 Підрізати кути обшивання Р 3 21
82 8,405 351 1,03 1
45 61 Припрасувати комір виправляючи кант Пр 3 79 GS 394 K+395/11
79 8,0975 364 1 1
46 62 Зшити плечові зрізи С 3 69 757 F – 516 H 2 – 56 Siruba
64 Зшити бічні зрізи С 3 100
169 17,3225 170 2,13 2
№ організаційної операції Стадія, вузол, номер та зміст технологічної операції Вид роботи Розряд роботи Норма часу, с Розцінка за одиницю Норма виробітку за зміну, од Кількість робітників Обладнання ,пристосування
розрахункова фактична
47 63 Запрасувати плечові зрізи Пр 3 27 GS 394 K+395/11
65 Запрасувати бічні зрізи Пр 3 44
71 7,2775 405 0,89 1
48 66 Вшити рукава в пройми М 4 87 GC 6180 ME 2 Typical
87 9,8832 331 1,1 1
49 67 Обметати пройми С 3 80 747 F – 514 M 2 – 24 Siruba
80 8,2 360 1,01 1
53 70 Запрасувати обшивки Пр 3 34 3,485 GS 394 K+395/11
73 Запрасувати шов зшивання планки з піличками Пр 2 50 4,625
74 Запрасувати другий зріз планки Пр 2 70 6,475
154 14,585 187 1,94 2
54 75 Обшити поперечні сторони планок М 2 55 GC 6180 ME 2 Typical
76 Підрізати кути обшивання планик Р 2 21
76 7,03 378 0,96 1
55 77 Вшити комір в горловину С 4 71 757 F – 516 H 2 – 56 Siruba
71 8,0656 405 0,89 1
56 78 Закріпити планки швом в розкол М 4 85 GC 6180 ME 2 Typical
85 9,656 338 1,07 1
№ організаційної операції Стадія, вузол, номер та зміст технологічної операції Вид роботи Розряд роботи Норма часу, с Розцінка за одиницю Норма виробітку за зміну, од Кількість робітників Обладнання ,пристосування
розрахункова фактична
57 79 Припрасувати шов вшивання коміру Пр 3 45 GS 394 K+395/11
80 Запрасувати поперечні зрізи на оздоблюючій деталі куліски Пр 3 70
81 Запрасувати повздовжні зрізи куліски прокладаючи клейову паутинку Пр 3 35
150 15,375 192 1,89 2
58 82 Намітиити місце розтишування куліски Р 3 79
79 8,0975 364 1 1
59 83 Настрочити куліску на блузу М 3 87 GC 6180 ME 2 Typical
87 8,9175 331 1,1 1
60 84 Намітити місце розташування петель Р 3 42
85 Намітити місце розташування гудзиків Р 3 42
84 8,61 342 1,06 1
61 86 Обметати петлі С 4 87 ВАS 511 Brather
87 9,8832 331 1,1 1
62 87 Пришити гудзики С 4 87 ВАS 556 Brather
87 9,8832 331 1,1 1
63 88 Застібнути блузу на гудзики Р 2 32
89 Протягти шнур в куліску Р 2 55
№ організаційної операції Стадія, вузол, номер та зміст технологічної операції Вид роботи Розряд роботи Норма часу, с Розцінка за одиницю Норма виробітку за зміну, од Кількість робітників Обладнання ,пристосування
розрахункова фактична
87 8,0475 331 1,1 1
64 90 Очистити костюм від виробничого сору Р 2 79
79 7,3075 364 1 1
65 91 Кінцеве ВТО костюму Пр 4 153 GS 394 K+395/11
156 17,7216 184 1,97 2
66 92 Упакування Р 3 74
74 7,585 389 0,93 1
67 93 Маркування Р 3 71
71 7,2775 405 0,89 1
Разом по виробу 5850 592,416 364 74,1 74

Зведена таблиця робочої сили включає зведення розрахункової кількості робітників з кожної спеціальності і розряду, суми цих величин.

Витрати часу за видами робіт відповідно до розрядів береться з допоміжної таблиці.

Склавши витрати часу по горизонталі, одержуємо загальні витрати часу(гр..7) по кожному розряду. Сума витрат часу по вертикалі дає загальну витрату часу по кожній спеціальності.

Кількість робітників по кожному розряду(гр..8)визначається відношенням загальних витрат часу по кожному розряду до такту потоку.

Сума однойменних тарифних розрядів (гр.10)визначається множенням кількості робітників кожного розряду на розряд(по горизонталі).

Сума усіх тарифних розрядів визначається після підсумку суми однойменних розрядів.

Тарифний коефіцієнт встановлюється відповідно до кожного розряду(гр.11).

Сума тарифних коефіцієнтів для однойменних розрядів визначається множенням тарифного коефіцієнта на кількість робітників даного розряду(по горизонталі).

Сума тарифних коефіцієнтів визначається підсумком сум однойменних тарифних коефіцієнтів.

Зведена таблиця обладнання та робочих місць потоку

Складається за схемою потоку, оформлюється у вигляді таблиці(таблиця 6).

Кількість запасного та резервного обладнання береться в залежності від типу машин 10%-15% від основного

Таблиця 6 Зведена таблиця обладнання та робочих місць

Тарифний розряд Витирати часу за видами робіт, с Загальні витрати часу за розрядами Кількість робочих, чол Питома вага робіт за розрядом, % Сума тарифних розрядів Тарифний коефіцієнт Сума тарифних коефіцієнтів
М С Р Пр На
2 342 345 489 1176 14,88 20,1 29,76 1,086 16,204
3 1306 1139 329 786 3560 45,06 60,85 135,18 1,206 54,342
4 626 158 156 174 1114 14,16 19,05 56,64 1,338 18,946
Разом по видам робіт 2274 1297 674 1431 174 5850 74,1 100 221,58 89,492

Таблиця 7 Порівняльна таблиця техніко- економічні показників нового і діючого потоків

Тип, клас обладнання Кількість обладнання Роббочі місця
основне резервне всього найменування габарити кількість
GC 6180 ME 2 Typical 28 3 31 М 1200-600 31
757 F – 516 H 2 – 56 Siruba 6 1 7 С 1200-600 7
747 F – 514 M 2 – 24 Siruba 10 1 11 С 1200-600 11
ВАS 511 Brather 1 1 На 1200-600 1
ВАS 556 Brather 1 1 На 1200-600 1
GS 394 K+395/11 19 2 21 Пр 1600-600 21
Стіл для ручних робіт 1200-600 6
Стіл запуску 3000-1000 2
Стіл випуску 3000-1000 1
65 7 72 81

Чисельне значення кількості показників, потужності за зміну, трудомісткості виготовлення виробу, чисельність робітників(розрахункова та фактична) беруться з технологічного завдання, технологічної схеми потоку, зведеної таблиці чисельності. Інші показники розраховуються за формулам:

Продуктивність праці(виробіток одного робітника за зміну)

ПП=М/Nр (5)

Де: М-потужність потоку, од/чол;

Nр- розрахункова кількість робочий, чол..

Середній тарифний розряд

rср=∑r/Nр (6)

Де: ∑r- сума тарифних розрядів(береться із зведеної таблиці чисельності)

Середній тарифний кофіціент

Qср=∑Q/Nр (7)

Де: ∑Q- сума тарифних коефіцієнтів(береться із зведеної таблиці чисельності)

Середній тарифний коефіцієнт та середній тарифний розряд характеризують кваліфікаційну сторону технології і повинні відповідати один одному. Середній тарифний коефіцієнт використовуються для перевірки вартості обробки виробу.

Вартість обробки виробу

Визначають двома способами — із технологічної схеми потоку, як підсумкове значення відрядних розцінок по всіх організаційних операціях та розрахунковим методом за формулами:

Воб=Дтс1*∑Q/М (8)

Або

Воб=Дтс1*
Qср/ПП (9)

Де: Дтс1- денна тарифна ставка першого розряду;

∑Q- сума тарифних коефіцієнтів;

Qср- середній тарифний коефіцієнт;

ПП- продуктивність праці.

Вартість обробки виробу, визначена за формулою, повинна відповідати вартості за схемою потооку.

Коефіцієнт механізації потоку

Кмех=Тм+Тс+Тп/Т (10)

Де: Тм, Тс, Тп- витрати часу по видам робіт(береться із зведеної таблиці чисельності);

Т- трудомісткість виготовлення виробу, с.

Коефіцієнт використання обладнання

Кво=Тм+Тс+Тп/n*t (11)

Де: n- кількість встановленого обладнання в потоці разом з резервним;

t- такт потоку,с.

Додаток 1

Таблиця

Технологічна послідовність обробки
Назва виробу Костюм жіночий

Найменування показника, одиниці вимірювання Значення ТЕП Зміни
Діючий потік Потік, що проектується Абсолютні Відносні
Випуск виробів за зміну, од. 317 364 47 12
Чисельність робітників
-розрахункова 67,3 74,1
-фактична 67 74 7 9
Трудомісткість виготовлення виробу, год. 1,71 1,63 0,08
Продуктивність праці, од.зм. 4 5 1
Середній тарифний розряд 3 3
Середній тарифний коефіціент 1,21 1,21
Вартість обробки виробу, грн. 6,3836 5,9242 0,4596
Коефіціент механізації 0,86 0,88 0,2
Коефіціент використання обладнанння 0,87 0,9 0,3
Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

№ технологічної операції Найменування стадії, вузла обробки неподіьпої операції Вид роботи Розряд роботи Норма часу,с Обладнання, інструменти, засоби малої механізації
Запуск
1 Запуск деталей спідниці Р 2 79
Разом 79
Обробка спідниці
Заготовча секція
Обробка переднього полотнища спідниці
2 Зшити виточки на передньму полотнищі М 2 41 GC 6180 ME 2 Typical
3 Запрасувати виточки на передньому полотнищі Пр 3 39 GS 394К+395/11
4 Обметати лівий зріз переднього полотнища С 3 43 747 F – 514 M 2 – 24 Sirubа
Разом 123
Обробка заднього полотнища спідниці
5 Зшити виточки на задньому полотнищі М 2 41 GC 6180 ME 2 Typical
6 Запрасувати виточки на задньому полотнищі Пр 3 39 GS 394К+395/11
7 Обметати середні зрізи задньго полотнища С 3 87 747 F – 514 M 2 – 24 Sirubа
8 Обметати лівий зріз заднього полотнища С 3 43 747 F – 514 M 2 – 24 Sirubа
9 Пришити потаємну застібку на тасьму «блискавка» М 4 130 GC 6180 ME 2 Typical
10 Зшити середній зріз заднього полотнища М 3 42 GC 6180 ME 2 Typical
11 Розпрасувати середній зріз заднього полотнища Пр 3 73 GS 394К+395/11
Разом 455
№ технологічної операції Найменування стадії, вузла обробки неподільпої операції Вид роботи Розряд роботи Норма часу,с Обладнання, інструменти, засоби малої механізації
Обробка переднього відлітного полотнища спідниці
12 Зшити виточку на відлітному полотнищі М 2 27 GC 6180 ME 2 Typical
13 Запрасувати виточку на відлітному полотнищі Пр 3 23 GS 394К+395/11
14 Пришити кант до нижнього зрізу відлітного полотнища М 3 53 GC 6180 ME 2 Typical
15 Пришити волан до нижнього зрізу відлітного полотнища С 3 72 757 F – 516 H 2 – 56 Siruba
16 Прокласти оздоблюючу строчку по низу відлітного полотнища на 0,1 см від краю М 3 78 GC 6180 ME 2 Typical
17 Припрасувати низ відлітного полотнища Пр 2 52 GS 394К+395/11
18 Обметати припуск по лівому зрізу відлітного полотнища С 3 40 747 F – 514 M 2 – 24 Sirubа
19 Обметати нижній зріз волану на відлітному полотнищі С 3 47 747 F – 514 M 2 – 24 Sirubа
20 Запрасувти припуск по лівому зрізу відлітного полотнища Пр 3 81 GS 394К+395/11
Разом 473
Обробка воланів
21 Обметати поперечні сторрони воланів С 3 71 747 F – 514 M 2 – 24 Sirubа
22 Зшити лівий зріз воланів М 2 41 GC 6180 ME 2 Typical
23 Розпрасувати шви зшивання воланів Пр 2 36 GS 394К+395/11
№ технологічної операції Найменування стадії, вузла обробки неподільпої операції Вид роботи Розряд роботи Норма часу,с Обладнання, інструменти, засоби малої механізації
24 Обметати нижній зріз воланів С 3 47 747 F – 514 M 2 – 24 Sirubа
Разом 195
Обробка обшивок
25 Зшити обшивку переднього полотнища з обшивками заднього полотнища М 2 33 GC 6180 ME 2 Typical
26 Розпрасувати шви зшивання обшивки Пр 2 35 GS 394К+395/11
27 Обметати нижній зріз обшивки С 3 40 747 F – 514 M 2 – 24 Sirubа
Разом 108
Разом по секції 1354
Монтажна секція
28 Зшити лівий зріз спідниці М 3 73 GC 6180 ME 2 Typical
29 Розпрасувати шов зшивання лівого зрізу Пр 2 71 GS 394К+395/11
30 Пришити оздоблюючий кант до низу спідниці М 3 157 GC 6180 ME 2 Typical
31 Пришити волан до низу спідниці С 3 80 757 F – 516 H 2 – 56 Siruba
32 Прокласти оздоблюючу строчку по низу спідниці на 0,1 см від краю М 4 82 GC 6180 ME 2 Typical
33 Припрасувати низ спідниці Пр 2 81 GS 394К+395/11
34 Пришити відлітне полотнище вздовж запрасованого зрізу М 3 24 GC 6180 ME 2 Typical
35 Прокласти оздоблюючу строчку по лівому зрізу відлітного полотнища М 3 49 GC 6180 ME 2 Typical
36 Підшити низ волану відлітного полотнища М 4 72 GC 6180 ME 2 Typical
№ технологічної операції Найменування стадії, вузла обробки неподільпої операції Вид роботи Розряд роботи Норма часу,с Обладнання, інструменти, засоби малої механізації
37 Обметати правий зріз переднього і відлітного полотнища разом С 3 75 747 F – 514 M 2 – 24 Sirubа
38 Обметати правий зріз заднього полотнища С 3 75 747 F – 514 M 2 – 24 Sirubа
39 Зшити бічний зріз М 3 78 GC 6180 ME 2 Typical
40 Розпрасувати бічний шов Пр 2 71 GS 394К+395/11
41 Обметати нижній зріз спідниці С 3 87 747 F – 514 M 2 – 24 Sirubа
42 Підшити низ спідниці М 3 146 GC 6180 ME 2 Typical
43 Припрасувати низ спідниці Пр 3 74 GS 394К+395/11
44 Пришити до верхнього зрізу спідниці обшивку М 3 40 GC 6180 ME 2 Typical
45 Настрочити припуски на обшивку М 3 46 GC 6180 ME 2 Typical
46 Пришити обшивку до застібки М 3 76 GC 6180 ME 2 Typical
47 Припрасувати верхній зріз спідниці Пр 3 73 GS 394К+395/11
Разом по секції 1530
48 Запуск детелей блузи 79
Разом 79
Обробка блузи
Заготовча секція
Обробка пілочок
49 Зшити витоки на пілочках М 2 28 GC 6180 ME 2 Typical
50 Пришити кант до пілочок М 3 59 GC 6180 ME 2 Typical
№ технологічної операції Найменування стадії, вузла обробки неподільпої операції Вид роботи Розряд роботи Норма часу,с Обладнання, інструменти, засоби малої механізації
51 Пришити кокетки до пілочок С 4 87 757 F – 516 H 2 – 56 Siruba
52 Запрасувати виточки на пілочках Пр 2 23 GS 394К+395/11
53 Запрасувати шов пришивання кокеток до пілочок Пр 3 50 GS 394К+395/11
54 Прокласти оздоблюючу строчку по низу кокеток М 4 83 GC 6180 ME 2 Typical
Разом 330
Обробка рукаві і обшивок
55 Закріпити по окатам рукавів склади М 3 71 GC 6180 ME 2 Typical
56 Обметати нижній зріз рукавів одничасно прокладаючи еластичну тасьму С 3 45 747 F – 514 M 2 – 24 Sirubа
57 Підшити низ рукавів М 3 83 GC 6180 ME 2 Typical
58 Обметати нижній зріз обшивок пройм С 3 38 747 F – 514 M 2 – 24 Sirubа
Раззом 237
Обробка коміру
59 Обшити верхній комір нижнім М 3 61 GC 6180 ME 2 Typical
60 Підрізати кути обшивання Р 3 21
61 Припрасувати комір виправляючи кант Пр 3 79 GS 394К+395/11
Разом 161
Разом по секції 728
Монтажна секція
62 Зшити плечові зрізи С 3 69 757 F – 516 H 2 – 56 Siruba
№ технологічної операції Найменування стадії, вузла обробки неподільпої операції Вид роботи Розряд роботи Норма часу,с Обладнання, інструменти, засоби малої механізації
63 Запрасувати плечові зрізи Пр 3 27 GS 394К+395/11
64 Зшити бічні зрізи С 3 100 757 F – 516 H 2 – 56 Siruba
65 Запрасувати бічні зрізи Пр 3 44 GS 394К+395/11
66 Вшити рукава в пройми М 4 87 GC 6180 ME 2 Typical
67 Обметати пройми С 3 80 747 F – 514 M 2 – 24 Sirubа
68 Обшити нижні частини пройми обшивками М 4 43 GC 6180 ME 2 Typical
69 Настрочити шви обшивання пройми на 0,1 см від шва М 4 44 GC 6180 ME 2 Typical
70 Запрасувати обшивки Пр 3 34 GS 394К+395/11
71 Підшити нижній зріз виробу М 3 83 GC 6180 ME 2 Typical
72 Пришити один із зрізів планки до пілочки М 2 76 GC 6180 ME 2 Typical
73 Запрасувати шов зшивання планки з піличками Пр 2 50 GS 394К+395/11
74 Запрасувати другий зріз планки Пр 2 70 GS 394К+395/11
75 Обшити поперечні сторони планок М 2 55 GC 6180 ME 2 Typical
76 Підрізати кути обшивання планик Р 2 21
77 Вшити комір в горловину С 4 71 757 F – 516 H 2 – 56 Siruba
78 Закріпити плАнки швом в розкол М 4 85 GC 6180 ME 2 Typical
79 Припрасувати шов вшивання коміру Пр 3 45 GS 394К+395/11
80 Запрасувати поперечні зрізи на оздоблюючій деталі куліски Пр 3 70 GS 394К+395/11
81 Запрасувати повздовжні зрізи куліски прокладаючи клейову паутинку Пр 3 35 GS 394К+395/11
№ технологічної операції Найменування стадії, вузла обробки неподільпої операції Вид роботи Розряд роботи Норма часу,с Обладнання, інструменти, засоби малої механізації
82 Намітиити місце розтишування куліски Р 3 79
83 Настрочити куліску на блузу М 3 87 GC 6180 ME 2 Typical
Разом по секції 1355
Секція остаточної обробки
84 Намітити місце розташування петель Р 3 42
85 Намітити місце розташування гудзиків Р 3 42
86 Обметати петлі С 4 87 ВАS 511 Brather
87 Пришити гудзики С 4 87 ВАS 556 Brather
88 Застібнути блузу на гудзики Р 2 32
89 Протягти шнур в куліску Р 2 55
90 Очистити костюм від виробничого сору Р 2 79
91 Кінцеве ВТО костюму Пр 4 156 GS 394К+395/11
92 Упакування Р 3 74
93 Маркування Р 3 71
Разом по секції 725
Разом по костюму 4580